Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Öppen för alla program

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan HS1025 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen utgår från skissprocessen fram till och med framtagandet av systemhandlingar och lägger stor vikt på samspelet mellan olika aktörer i byggprocessen.

Exempel på kursmoment:

 • Arkitekturens elementa
  Exempel på begrepp som behandlas: Ändamål och plats. Rum och volym. Detalj och helhet. Skala och anpassning.
 • Arkitekturens tillblivelse
  Bygg-, skiss- och planprocessen. Hur fungerar de? Vilka är aktörerna och ved består deras roll i? vad kan förändras och hur kan vi skapa bättre möjligheter för god arkitektur och bra miljöer.
 • Skissuppgift, kroki- och teckningsövning
  Kortare skiss- och övningsuppgifter med direkt genomgång. En längre individuell gestaltningsuppgift med handledning samt en avslutande gemensam kritikgenomgång. Kroki- och formövningar.
 • Arkitekturens historia
  Upplevelse av arkitektur. Litteratur och föreläsning. Arkitekturhistorisk översikt. Huvudströmningar i arkitekturen med betoning på nutida arkitektur. Stadsvandring med övningsuppgift, studiebesök och föreläsningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha grundläggande kunskap och förståelse för den kreativa processen i arkitektens arbete, särskilt samarbetet med byggingenjören.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, övningsuppgifter, projektuppgifter, seminarier, litteraturstudier och studiebesök. Projektuppgifter löses individuellt och i grupp.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen HS1000 Tekniskt projekt, Byggteknik och design, AF1710 Byggtetknik 1 - husbyggnad och design, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Caldenby, Clas: Att bygga ett land, (tentamen)
Lundberg, Erik: Arkitekturens formspråk

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO2 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO3 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Övningar, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt projekt (PRO1; 5 hp).
Godkända övningar (ÖVN1; 2 hp).
70 % närvaro på föreläsningar samt studiebesök.
Godkända projekt- och övningsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Zeev Bohbot

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1025

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Tidigare kursnummer 6H3213