HS103X Examensarbete inom förvaltning, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Real Estate Management, First Cycle

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att studenten självständigt ska tillämpa de ingenjörsmässiga kunskaper som förvärvats under utbildningen.

Efter godkänd kurs ska studenten:

 • kunna tillämpa kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen på verkliga problem
 • självständigt kunna analysera och bearbeta en större problemställning inom teknikområdet
 • visa förmåga att reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat
 • kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med höga krav på struktur, formalia och språkbehandling
 • kunna skriva en rapportsammanfattning på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursens huvudsakliga innehåll

Arbetet skall omfatta problemställningar som ger fördjupning/breddning inom teknikområdet. Arbetet förläggs normalt till en arbetsplats utanför KTH. Studenten handleds under arbetet av handledare vid såväl KTH som av uppdragsgivaren

Kursupplägg

Examensarbetet genomförs individuellt eller tillsammans med en annan student. I det senare fallet skall examinator tillse att varje students arbetsinsats motsvarar kraven för individuellt examensarbete. Examensarbetet redovisas skriftligt och muntligt på svenska eller engelska. Beroende på studentens utbildningsprogram kan opposition och deltagande i opposition av annat examensarbete krävas för fullgjord kurs. Examensarbetet kommer att bedömas  inom bedömnings­områdena

 • Process
 • Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll
 • Presentation

För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt någon av de tre bedömningsgrunderna. Betyget sätts av examinator som en helhetsbedömning efter det att examens­arbetes­rapporten har plagieringsgranskats. Se i övrigt anvisningar för examensarbete vid STH.

Behörighet

Minst 120 hp avklarat på utbildningsprogrammet samt godkänt i de fördjupningskurser som krävs för arbetet

Litteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet förväntas. Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Examination

 • XUP1 - Delredovisning, 11,0, betygsskala: P, F
 • XUP2 - Slutredovisning, 4,0, betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.