HS1721 Husbyggnad 7,5 hp

Building Technology

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten:

 • ha översiktliga kunskaper i geologi
 • ha översiktliga kunskaper i geoteknik
 • känna till byggnadsstilar från 1800-talet och framåt
 • kunna beskriva husbyggnadsteknik för liten och medelstor byggnad
 • kunna beskriva anslutningar mellan de i husbyggnaden ingående byggnadsdelarna
 • känna till byggnadsmaterialen, deras beståndsdelar och tillverkningsprocess
 • kunna mäta och redovisa för hand
 • kunna göra plan-, fasad-, sektions-ritningar för en mindre byggnad i CAD
 • känna till begreppet BIM inom husbyggnad
 • kunna rita upp byggnadsdetaljer i CAD
 • kunna beskriva begreppet hållbart byggande för liten och medelstor byggnad

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Föreläsningar och övningar i att rita och upprätta ritningar i CAD
 • Föreläsningar i geologi och geoteknik
 • Föreläsning om arkitektur
 • Föreläsning om byggnadsmaterial
  Genomgång om materials framställning och uppbyggnad
  Material som behandlas: betong, lättbetong, tegel, sten- och lergods, trä, stål, värmeisolering, glas, plast och skivmaterial
 • Föreläsning om grundläggning
 • Föreläsning om byggproduktion
 • Föreläsning om husbyggnadsteknik för ett hållbart byggande
  Byggnadstyper, grund, stomsystem, bärande väggar, pelare, bjälklag, tak, stomkomplement, fasader, att tänka på akustik, brand, energi och miljö vid byggande
 • Föreläsningar om byggteknik vid anslutningar
 • Tillfällen för inlämningsuppgifter

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleprogrammet Byggproduktion

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg

Litteratur

P. G. Burström, Byggnadsmaterial, Studentlitteratur (i schemat: Byma)
Cecilia Björk, Laila Reppen, Så byggdes staden, AB Svensk byggtjänst (i schemat:SBS)
Samuel A. Berg, Byggteknik byt 3 Grundläggning

Referenslitteratur:
Kenneth Sandin, Praktisk husbyggnadsteknik
Cecilia Björk, Laila Reppen, Så byggdes Husen, AB Svensk byggtjänst
Isoverboken

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 1,0, betygsskala: P, F
 • ÖVNB - CAD-övningar, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 4,0 hp), betygsskala A-F
Godkänd övningsuppgift (ÖVNA; 1,0 hp), inlämning och redovisning i tid enligt kurs-PM, betygsskala P/F
Godkänd övningsuppgift (ÖVNB; 2,5 hp), redovisning av pappersritningar och digitala filer, betygsskala P/F

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh (ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.