Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan HS1721 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Föreläsningar och övningar i att rita och upprätta ritningar i CAD
 • Föreläsningar i geologi och geoteknik
 • Föreläsning om arkitektur
 • Föreläsning om byggnadsmaterial
  Genomgång om materials framställning och uppbyggnad
  Material som behandlas: betong, lättbetong, tegel, sten- och lergods, trä, stål, värmeisolering, glas, plast och skivmaterial
 • Föreläsning om grundläggning
 • Föreläsning om byggproduktion
 • Föreläsning om husbyggnadsteknik för ett hållbart byggande
  Byggnadstyper, grund, stomsystem, bärande väggar, pelare, bjälklag, tak, stomkomplement, fasader, att tänka på akustik, brand, energi och miljö vid byggande
 • Föreläsningar om byggteknik vid anslutningar
 • Tillfällen för inlämningsuppgifter

Lärandemål

Efter kursen ska studenten:

 • ha översiktliga kunskaper i geologi
 • ha översiktliga kunskaper i geoteknik
 • känna till byggnadsstilar från 1800-talet och framåt
 • kunna beskriva husbyggnadsteknik för liten och medelstor byggnad
 • kunna beskriva anslutningar mellan de i husbyggnaden ingående byggnadsdelarna
 • känna till byggnadsmaterialen, deras beståndsdelar och tillverkningsprocess
 • kunna mäta och redovisa för hand
 • kunna göra plan-, fasad-, sektions-ritningar för en mindre byggnad i CAD
 • känna till begreppet BIM inom husbyggnad
 • kunna rita upp byggnadsdetaljer i CAD
 • kunna beskriva begreppet hållbart byggande för liten och medelstor byggnad

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleprogrammet Byggproduktion

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVNB - CAD-övningar, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 4,0 hp), betygsskala A-F
Godkänd övningsuppgift (ÖVNA; 1,0 hp), inlämning och redovisning i tid enligt kurs-PM, betygsskala P/F
Godkänd övningsuppgift (ÖVNB; 2,5 hp), redovisning av pappersritningar och digitala filer, betygsskala P/F

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Johan Silfwerbrand

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1721

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh (ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se)

Övergångsbestämmelser

Sista examinationstillfället: VT21

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: 2

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1731

Övrig information

Sista examinationstillfället: VT21

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: 2

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: AF1731