HS1723 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp

Technical Work, Methods and Tools

Introduktion till det byggtekniska området och till arbetet som arbetsledare. Datorövningar, presentationsteknik.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Introduktion till det byggtekniska området och till arbetet som arbetsledare. Datorövningar, presentationsteknik.

Lärandemål *

Målformulering för betyg E:

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • ha en överblick av det byggtekniska området
 • förstå vad arbete som arbetsledare inom byggproduktion innebär
 • veta vilka arbetsuppgifter och arbetsmetoder en arbetsledare kan ha
 • använda datorn som arbetsverktyg med hjälp av officepaketet
 • arbeta på ett projektorienterat sätt
 • skriva kallelse med dagordning och skriva protokoll
 • leda ett möte
 • presentera ett genomfört arbete muntligt och skriftligt
 • tillämpa metoder på ett förelagt projekt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande och särskild behörighet för programmet Byggproduktion

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Projektarbete – en vägledning för studenter.

Kursbunt

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkända övningar (ÖVN1; 3 hp). Betygsskala P/F.
Godkänt projektarbete (PRO1; 4,5 hp). Betygsskala P/F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johan Silfwerbrand

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1723

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sofia Bridger (sofia.bridger@byv.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.