HS1734 Projektering, konstruktion och design 7,5 hp

Structural Design

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs:

 • ha grundläggande planerings- och projekteringskunskaper rörande bostäder
 • ha grundläggande kunskaper om tillgänglighetsfrågor i bostäder
 • ha grundläggande kunskaper om husstommar och stomval
 • kunna uppfatta detaljers betydelse för helheten samt förstå materialens möjligheter och begränsningar
 • inneha grundläggande kunskaper i 2D/3D projektering i CAD samt BIM
 • kunna måttsätta och redovisa objekt
 • kunna upprätta ritning från givna och uppmätta ingångsdata på byggnad
 • kunna dimensionera efter enklare givna byggfysikaliska krav
 • känna till teorin bakom BIM från idé till program-, projekterings-, produktions-, upphandlings- och förvaltningsskedet

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Allmänt om arkitektur
 • Platsanalys, bostadsplanering
 • Byggnadsteknik, husstommar
 • Hantering av ritningar i projekt med extern referens, lager och layout i CAD
 • Dimensionering utgående från givna byggfysikaliska krav
 • Utformning och upprättande av bygghandlingar för bostadshus med CAD samt BIM

Behörighet

Studerande i åk 2 på högskoleprogrammet Byggproduktion

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg
HF1700 Matematik
HS1721 Husbyggnad
HS1722 Statik och hållfasthetslära
HS1733 Betongkonstruktion

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänt projekt (PRO1; 5 hp), betygsskala A- F
Godkända övningar (ÖVN1; 2,5 hp), betygsskala P/F

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Magnus Helgesson (magnus.helgesson@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.