Hoppa till huvudinnehållet

HS1734 Projektering, konstruktion och design 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HS1734 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Allmänt om arkitektur
 • Platsanalys, bostadsplanering
 • Byggnadsteknik, husstommar
 • Hantering av ritningar i projekt med extern referens, lager och layout i CAD
 • Dimensionering utgående från givna byggfysikaliska krav
 • Utformning och upprättande av bygghandlingar för bostadshus med CAD samt BIM

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs:

 • ha grundläggande planerings- och projekteringskunskaper rörande bostäder
 • ha grundläggande kunskaper om tillgänglighetsfrågor i bostäder
 • ha grundläggande kunskaper om husstommar och stomval
 • kunna uppfatta detaljers betydelse för helheten samt förstå materialens möjligheter och begränsningar
 • inneha grundläggande kunskaper i 2D/3D projektering i CAD samt BIM
 • kunna måttsätta och redovisa objekt
 • kunna upprätta ritning från givna och uppmätta ingångsdata på byggnad
 • kunna dimensionera efter enklare givna byggfysikaliska krav
 • känna till teorin bakom BIM från idé till program-, projekterings-, produktions-, upphandlings- och förvaltningsskedet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studerande i åk 2 på högskoleprogrammet Byggproduktion

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg
HF1700 Matematik
HS1721 Husbyggnad
HS1722 Statik och hållfasthetslära
HS1733 Betongkonstruktion

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt projekt (PRO1; 5 hp), betygsskala A- F
Godkända övningar (ÖVN1; 2,5 hp), betygsskala P/F

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Johan Silfwerbrand

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1734

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Helgesson (magnus.helgesson@byv.kth.se)

Övergångsbestämmelser

Sista examinationstillfället: VT21

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: 2

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Övrig information

Sista examinationstillfället: VT21

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: 2

Undervisning under övergångsperioden: Nej