HS2007 Ljus och människa 9,0 hp

Light and Humans

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknik och hälsa
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Studenter som genomfört denna kurs ska:

 • ha tillägnat sig ett brett grundläggande ordförråd avseende ljus och design.
 • ha tillägnat sig kunskap och förståelse om ljusets betydelse för människans kulturella, historiska och sociala utveckling.
 • ha förmågan att lösa en ljusdesignuppgift med ljus och material som gestaltande element i den fysiska miljön samt reflektera över deras kommunikativa möjligheter.
 • kunna arbeta med lösningen av designuppgifter som skapar kopplingar mellan konceptuella idéer och verkliga situationer.
 • ska kunna motivera designval när det gäller förhållandet mellan ljuskällor, material och mänsklig erfarenhet och de  förhållandena på platsen som är av betydelse.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Detta är introduktionskursen till ljusdesignprogrammet och ger kunskap om terminologi, grundläggande begrepp och placerar ljus och belysning i ett kulturellt, historiskt och socialt sammanhang.
 • Orientering om ljusets roll och betydelse för varseblivning av den fysiska miljön.
 • Introduktion av designprocessen samt dagsljusets och elbelysningens kvantitativa och kvalitativa egenskaper.
 • Teoretisk och visuell introduktion till belysningsprinciper och teknik.

Kursupplägg

Dagsljus och artificiell belysning
(begrepp, terminologi och definitioner)

Perception och varseblivning
(visuellt, biologiskt och psykologiskt)

Grundläggande design
(Observation, syntes, process och verktyg)

Ljusmaskin
(Fullskalemodell, designprocess)

Behörighet

Kandidatexamen inom arkitektur eller närliggande område, eller motsvarande utbildningsnivå.

Litteratur

DiLaura, Houser, Mistrick, Steffy.(2011) Lighting Handbook, 10th ed, IESNA.

Corrodi, Spechtenhauser. (2008) Illuminating.

Ines, Malcolm (2012) Lighting for Interior Design

Mende,Kaoru (2010) Designing with shadow.

Millet, Marietta. (1996) Light revealing architecture.

Pettersson, Svante. (2015) See the light.

Plus recommended and mandatory literature presented during the course.

Speirs, J. and Major, M. (2006). Made of Light - The art of light and architecture.

Tanizaki, Yunichiro. (1977) In praise of Shadows

Tregenza, P. & Loe, D. (2013). The design of lighting, Routledge.

Zajonc, A. (1995). Catching the Light: The Entwined History of Light and Mind.

Plus recommended and mandatory literature presented during the course.

Examination

 • INLA - Arbetsbok, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen har tre examinationsmoment, en "workbook" (INLA), design grunderna (PROA) och ett designprojekt (PROB).

Bedömningen sker baserad på  en kombination av analys, process och resultat av projekt 1 och 2 (tolkningsuppgift och desinguppgift) och "workbook", vilket återspeglar grupparbete och individuella prestationer. 

Examination av PROA sker med bedömning av: Analys, Resultat, Process, Verktyg, Slutresultat

Examination av PROB sker med bedömning av: vision och koncept, process, slutresultat samt presentation.

Examination av INLA sker med bedömning i följande delar: Den personliga inlärningsprocessen bedöms genom arbetet med ”the workbook” och betyg sätts enligt följande kriterier: fullständighet, struktur, förmåga till analys och reflektion, kritiskt tänkande samt forskning.

Detaljerad beskrivning av bedömningskriterierna för kursen ges vid kursstart.

Krav för slutbetyg

För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyg E på "the workbook" (rapport avseende föreläsningar, process och reflektioner) och projektet (process och seminarier) såväl som 80 % närvaro.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Ljusdesign

Kontaktperson

Rodrigo Muro (rema@kth.se), Isabel Dominguez (isabeld@kth.se)

Examinator

Rodrigo Eduardo Muro Avendano <rodrigo.muro@arch.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.