HS202X Examensarbete inom Ljusdesign och hälsa, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Architectural Lighting Design and Health, Second Cycle

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Arkitektur
  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (15,0 hp), P4 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  61530

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Isabel Dominguez <isabel.dominguez@arch.kth.se>

 • Lärare

  Isabel Dominguez <isabel.dominguez@arch.kth.se>

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (15,0 hp), P2 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  51547

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Isabel Dominguez <isabel.dominguez@arch.kth.se>

 • Lärare

  Isabel Dominguez <isabel.dominguez@arch.kth.se>

Lärandemål

Studenter som genomfört denna kurs skall:

Visa sig ha kunskap och kompetens för att utveckla och genomföra ett självständigt examensarbete inom området, ’Architectural Lighting Design and Health’.

Visa sig ha kapacitet att strukturera en frågeställning, problematisera och definiera en användbar relevant metod för arbetsprocessen.

Visa sig ha kunskap och erfarenhet att göra, ur vetenskapligt perspektiv, relevanta ställningstaganden i slutledningen av examensarbetet.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Metodologi och struktur
 • Processutveckling under handledning
 • Specialinriktning ska fastställas av studenten i samråd med handledare.
 • Examensarbetet kan genomföras antingen som ett rent vetenskapligt arbete eller en praktisk applikation med kompletterande teoridel. 
 • Handledare kan ha en knytning till Ljuslaboratoriet eller komma utifrån beroende på ämnesområdets fokus. Valet av handledare görs i samråd med ämnesansvarig.

Kursupplägg

Vetenskaplig process,  3hp

(Metod, struktur, genomförande)

Examensarbete,  27hp

(Projekt )

Behörighet

Kurserna 1till 8 ii programmet genomförda och godkända.

Litteratur

Väljs av studenten med stöd av handledare och kursansvarig

Examination

 • XUP1 - Metod, 3,0, betygsskala: P, F
 • XUP2 - Examensuppgift, 27,0, betygsskala: P, F

Sammanvägd bedömning av det skriftliga examensarbetet och den muntliag presentation som sker i seminarieform där examinatorn ger kritik på arbetet. Studenten ska försvara sitt arbete och visa på slutsatsernas realibilitet.

Ges av

ABE/Ljusdesign

Kontaktperson

Isabel Dominguez (isabeld@kth.se)

Examinator

Per Fransson <per.franson@arch.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.