IC1002 Web-design 7.5 credits

Webb-design

Level: Fundamental

Offering and execution

Course offering missing for current semester as well as for previous and coming semesters

Course information

Content and learning outcomes

Course contents *

Kort repetition av grundläggande begrepp, teorier och principer inom MDI

- Design och designperspektiv på interaktiva system, processer för god design

- Metodik och utgångspunkter vid design av interaktiva system

iterativ utveckling

analys och design av arbetsuppgifter

grafisk design

prototyping

utvärdering

redesign

- Projektledning och iterativ metodik

- Fallstudier

Intended learning outcomes *

Efter att framgångsrikt genomfört delkursen förväntas studenten kunna

- använda sig av teori och metodik för analys, design, utvärdering, konstruktion och användning av IT-baserade system.

- planera och genomföra utvärdering av designlösningar

- utforma prototyper för utvärdering av designlösningar

- sammanställa resultat från utvärderingar som underlag för designarbetet

- värdera och bedöma design utifrån bedömningskriterier för olika kontexter

- producera olika mediala uttryck (visuella, auditiva, etc.) för IT system med hjälp av IT-baserade medietekniker

- tillämpa användarcentrerad iterativ metodik för utveckling av användbara system (statskontorets definition)

- värdera och bedöma systems användbarhet utifrån statskontorets definition

Course Disposition

No information inserted

Literature and preparations

Specific prerequisites *

Grundkurs i MDI (IC1001/IC1000/IC1007)
Betygsskala: A/B/C/D/E/Fx/F

Recommended prerequisites

No information inserted

Equipment

No information inserted

Literature

Förutom litteratur i form av kursböcker ingår ett antal artiklar som kommer att kunna köpas via studentexpeditionen. Litteratur fastställs senare.

Examination and completion

Grading scale *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Project, 6.0 credits, Grading scale: P, F
  • TEN1 - Examination, 1.5 credits, Grading scale: A, B, C, D, E, FX, F

Based on recommendation from KTH’s coordinator for disabilities, the examiner will decide how to adapt an examination for students with documented disability.

The examiner may apply another examination format when re-examining individual students.

Other requirements for final grade *

Betygskriterier tentamen (6 grunduppgifter, 2 fördjupningsuppgifter) där varje uppgift skall visa på studentens färdigheter att tillämpa de kunskaper som anges i kursmålen;
F – mindre än 3 godkända grunduppgifter
Fx – 3 godkända grunduppgifter
E – 4 godkända grunduppgifter
D – 5 godkända grunduppgifter
C – 6 godkända grunduppgifter
B – dessutom en godkänd fördjupningsuppgift
A – dessutom två godkända fördjupningsuppgifter
Dessutom en projektuppgift, inkl aktiv närvaro på redovisningar och seminarier, betyg U/G

Opportunity to complete the requirements via supplementary examination

No information inserted

Opportunity to raise an approved grade via renewed examination

No information inserted

Examiner

No information inserted

Further information

Course web

No information inserted

Offered by

ICT/Systems Science (SU)

Main field of study *

Technology

Education cycle *

First cycle

Add-on studies

No information inserted

Ethical approach *

  • All members of a group are responsible for the group's work.
  • In any assessment, every student shall honestly disclose any help received and sources used.
  • In an oral assessment, every student shall be able to present and answer questions about the entire assignment and solution.