Hoppa till huvudinnehållet

IC1002 Webb-design 7,5 hp

Nivå: Grundläggande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IC1002 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

- Kort repetition av grundläggande begrepp, teorier och principer inom MDI

- Design och designperspektiv på interaktiva system, processer för god design

- Metodik och utgångspunkter vid design av interaktiva system

iterativ utveckling

analys och design av arbetsuppgifter

grafisk design

prototyping

utvärdering

redesign

- Projektledning och iterativ metodik

- Fallstudier

Lärandemål

Efter att framgångsrikt genomfört delkursen förväntas studenten kunna

- använda sig av teori och metodik för analys, design, utvärdering, konstruktion och användning av IT-baserade system.

- planera och genomföra utvärdering av designlösningar

- utforma prototyper för utvärdering av designlösningar

- sammanställa resultat från utvärderingar som underlag för designarbetet

- värdera och bedöma design utifrån bedömningskriterier för olika kontexter

- producera olika mediala uttryck (visuella, auditiva, etc.) för IT system med hjälp av IT-baserade medietekniker

- tillämpa användarcentrerad iterativ metodik för utveckling av användbara system (statskontorets definition)

- värdera och bedöma systems användbarhet utifrån statskontorets definition

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundkurs i MDI (IC1001/IC1000/IC1007)
Betygsskala: A/B/C/D/E/Fx/F

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Förutom litteratur i form av kursböcker ingår ett antal artiklar som kommer att kunna köpas via studentexpeditionen. Litteratur fastställs senare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Betygskriterier tentamen (6 grunduppgifter, 2 fördjupningsuppgifter) där varje uppgift skall visa på studentens färdigheter att tillämpa de kunskaper som anges i kursmålen;
F – mindre än 3 godkända grunduppgifter
Fx – 3 godkända grunduppgifter
E – 4 godkända grunduppgifter
D – 5 godkända grunduppgifter
C – 6 godkända grunduppgifter
B – dessutom en godkänd fördjupningsuppgift
A – dessutom två godkända fördjupningsuppgifter
Dessutom en projektuppgift, inkl aktiv närvaro på redovisningar och seminarier, betyg U/G

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)
Kursen består av föreläsningar, en lektion och ett projektarbete som diskuteras vid tre seminarier. Ev. kommer gästföreläsningar att arrangeras, dessa kommer att ta upp intressanta och aktuella teman. Dessa föreläsningar är obligatoriska, liksom deltagande i lektion och seminarier (del av examinationen)
Projektarbetet utförs i grupper om 4 - 5 personer. Gruppsammansättningen kommer delvis att styras av delkursansvarig.
Som ett underlag för projektarbetet ingår några mindre övningsuppgifter som ger exempel på designproblem. Dessa diskuteras under en lektion.
Projektarbetet går ut på att tillämpa sk. iterativ metodik vid design av ett system. Iterativ metodik innebär att designen görs i flera steg med mellanliggande utvärderingar. Prototyper på tre olika nivåer tas fram, där två av prototyperna ska vara implementerade på dator.