Hoppa till huvudinnehållet

IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IC1007 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Karaktären av området människa-datorinteraktion; historik - perspektiv - forskning.
  • Översiktligt om perception och representation, medvetande och minne, konceptuella modeller och lärande.
  • Egenskaper hos interaktiva system, kommunikationssituationen, medier för kommunikation interaktionstekniker och processer.
  • Interaktiva system relativt individer, arbetsuppgifter och organisationer, motiv för förbättringar av interaktiva system, funktionalitet - användbarhet, modeller och modellkonflikter, anpassning av system efter användare och verksamheter, inlärning och utbildning, dokumentation.
  • Analys av tillämpningar.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
•    förklara grundläggande begrepp inom MDI-området
•    sammanfatta innehållet i forskningsartiklar inom området
•    förklara och presentera designegenskaper hos interaktiva artefakter för olika intressenter
•    genomföra ett mindre designprojekt i grupp (inkluderande enkel projektstyrning)
•    genomföra en granskningutvärdering (Inspection method, t.ex. Heuristic Evaluation) av existerande interaktiva datorsystem
•    genomföra formativa användbarhetstestningar av egna prototyper
•    kunna tillämpa en kreativitetsförstärkande metod (Creativity technique, t.ex. Brainstorming e.d.)
•    skapa pappersprototyper och digitala interaktiva prototyper
•    tillämpa generella teoretiska begrepp på konkreta gränssnittssituationer
•    utifrån en given designuppgift upptäcka och identifiera vad som kännetecknar tänkt målgrupp och användningssituation
•    identifiera och formulera användbarhetskrav efter genomförda fältstudier
•    identifiera för- och nackdelar med ett specifikt interaktivt datorsystem utifrån olika användargruppers perspektiv och behov
•    argumentera för och emot olika lösningar av ett användbarhetsproblem
•    reflektera över den egna designens styrkor och svagheter med utgångspunkt i litteratur och egna utvärderingar

i syfte att
•    få grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion
•    få verktyg för att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen mellan människa och dator positivt och negativt
•    få möta designmetoder som stödjer utvecklingen av användbara system.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Goda kunskaper i att läsa och skriva vetenskaplig text på engelska.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INLB - Inlämningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENB - Skriftlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IC1007

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

IC2005 Metoder för interaktionsdesign

Kontaktperson

Patric Dahlqvist, patricd@kth.se 087904164

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.