Hoppa till huvudinnehållet

IC2010 Avancerad individuell kurs i ITK/människa-datorinteraktion 7,5 hp

En avancerad kurs i ITK och/eller människa-datorinteraktion som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen.

Kursen söks genom att kontakta examinator.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IC2010 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom ITK ämnesområde/människa-datorinteraktion kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Undervisning består av individuell handledning. Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell kompetensinriktning eller annan lärare och därefter till kursansvarig. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.
Det ges ingen undervisning på kursen.

Lärandemål

Att ge möjlighet till en fördjupning inom ITKs ämnesområde/människa-datorinteraktion som studenten är speciellt intresserad av.

Kursupplägg

Individuell plan.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högskolestudier motsvarande minst 120 hp inom teknik eller naturvetenskap, samt Engelska A.

Rekommenderade förkunskaper

IC2005 Interaction design metodik eller likvärdig. 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Preliminärt:

Carroll, J.M. (2002). HCI in the new millennium. Addison-Wesley.

Litteratur fastställs i samspråk med handledare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL2 - Inlämningsuppgift, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Inlämningsuppgift fastställt enligt handledare.

Förslag resp slutrapport.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Konrad Tollmar

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IC2010

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Konrad Tollmar

Övrig information

Individuell kurs med inlämnningsuppgifter.

Kursen kan påbörjas när som helst under läsåret.

Kursen ges både på svenska och engelska