Hoppa till huvudinnehållet

ID1011 Introduktion tillprogramvaruteknik 7,5 hp

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om programvaruteknik som en ingenjörsvetenskapsgren för utveckling av stora programsystem till avtalad tid, kostnad och kvalitet. Det skall också ge grundläggande färdigheter i programutveckling i grupp.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ID1011 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av tre delar:
- programutvecklingsprocess inkl projektledning
- kravhantering, modellering och design
- implementering och test
Delen Programutvecklingsprocess består av projektledning, livscykelmodeller, kvalitetsaspekter, dokumentation, konfigurationsstyrning, underhåll, och verktyg för programutveckling.
Delen Kravhantering, modellering och design består av kravspecifikation, systemmodellering, analys, och design.
Delen Implementering och test består av introduktion till olika implementeringsparadigmer och verifiering och validering, där olika typer av provning och granskningar ingår.

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs
- ha kunskap om de olika faserna i ett programutvecklingsprojekt

- ha en förmåga att planera och genomföra ett programvaruprojekt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Introducerande programmeringskurs, t ex 2I1027, Objektorienterad analys och design, t ex IV1000

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurskompendium

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1) 1 poäng/Written exam
Projekt (PRO1) 4 poäng/Course project
Den skriftliga tentamen betraktas som kontroll av de individuella kunskaperna, eftersom merparten av momentets examination sker gruppvis. Betygen U och G gäller för momentet som helhet.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ID1011

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

2I1258, 2I1255, 2I1256, 2I1902, 2I1041, 2I1903.

Övrig information

Ett relativt stort programsystem skall implementeras av grupper om ca 10 studenter, med användning av de tekniker som genomgås på föreläsningarna och lektionerna. Systemet skall implementeras i Java. Projektledning och processaspekterna betonas starkt i projektarbetet