Hoppa till huvudinnehållet

ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp

Kursen behandlar principer för och konstruktion av program bestående av flera parallella processer och trådar med tillämpning på realtidssystem, operativsystem, parallelldatorer och distribuerade system.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ID1217 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Parallellprogrammering med trådar och gemensamma variabler. Processer och synkronisering.
Kritiska sektioner, lås, barriärer, semaforer och monitorer. Språköversikt: trådar i Java, Pthreads.
Introduktion till parallell och distribuerad programmering med processer.
Meddelandesändning, RPC, RMI och rendezvous.
Översikt över parallella och distribuerade
programmeringsmiljöer t ex MPI, PVM och OpenMP. Prestanda.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenterna ha en god förståelse för parallellprogrammeringens problem och hur de kan lösas samt viss färdighet i parallellprogrammering.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

Programmeringsvana i högnivåspråk t ex C eller/och C++ eller/och Java.
Kunskaper i datorteknik (IS1200 Datorteknik gk el. motsvarande) Kännedom om objektorienterad programmering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed Programming, Gregory R. Andrews, Addison-Wesley, 2000; ISBN 0-201-35752-6.
Kursböcken kan i framtiden komma att ersättas av annan litteratur.
Eget material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LABA - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp) och godkända programmeringsuppgifter (LABA;3,0hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ID1217

Ges av

Huvudområde

Informationsteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Någon (eller någon kombination) av följande kurser: ID2201, ID2203 Distribuerade System
IS2204 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS
2G1511 Datorarkitektur
2G1114 Parallella datorsystem

Kontaktperson

Vlassov, Vladimir

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.