Hoppa till huvudinnehållet

ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp

Kursen omfattar begrepp, metoder och teknologier för att bygga moderna webbtillämpningar. Detta inkluderar märkspråk, skriptspråk, händelsestyrd programmering och databaser, vilka används för att konstruera realistiska tillämpningar. Förutom teknologier omfattar kursen även arkitektur och grafiska användargränssnitt

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ID1354 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar begrepp och metoder för att bygga webbapplikationer. Dessa kunskaper praktiseras i ett flertal programmeringsuppgifter, med hjälp av märk- och skriptspråk som HTML, CSS, JavaScript och PHP. Förutom programmeringsspråk omfattar kursen även grundläggande arkitekturella mönster, som MVC och MVVM, riktlinjer för design av användargränssnitt samt mjukvaruverktyg för utveckling av webbapplikationer. Dessutom introduceras icke-funktionella krav såsom säkerhet, svarstid och genomströmning.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • konstruera en webapplikation enligt vedertagen arkitektur och bästa praxis
  • diskutera kvaliteten på en webapplikation, med hänvisning till vedertagen arkitektur och bästa praxis.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser motsvarande ID1018 Programmering I och IV1350 Objektorienterad design.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Leif Lindbäck

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ID1354

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Informationsteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer

ID1212 Nätverksprogrammering med Java

ID2208 Programmering av Web-tjänster

Kontaktperson

Leif Lindbäck (leifl@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.