Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-18 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, ICT Innovation, åk 2, HCID, Rekommenderad

Masterprogram, ICT Innovation, åk 2, HCIN, Rekommenderad

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system, åk 1, DASC, Rekommenderad

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system, åk 1, PVT, Rekommenderad

Perioder

P4 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-03-18
2024-06-03

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Kista

Antal platser

Min: 25

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-18 programstuderande

Anmälningskod

60696

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-18 programstuderande

Kontaktperson

Fredrik Kilander, fki@kth.se, +4687904082

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan ID2012 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Introduktion till området ´ubiquitous computing´som inkluderar målsättningar för området grundläggande teknologier, tillämpningar och konsekvenser för samhället. Grundläggande tillämpningar är innovativa material, design av nya interaktionsartefakter, sensorteknologi, middleware för distribuerade system med hög upplösning, kontextkänsliga system, teori för komplexa system, artificiell intelligens -tekniker för koordinering av beteenden (multi agent system) och nya former för interaktion. En specialisering på middleware för ´ubiquitous computing´ med en bias mot stöd för samarbetstillämpningar, kontextkänsliga system och ´tangible interfaces´.

Lärandemål

Efter väl genomförd kurs skall studenten ha kunskap och förståelse med avseende på:      

 • mål och historisk utveckling för området 'ubiquitous computing'
 • egenskaper hos nya material
 • sensorteknologi och sensornätverk
 • design av nya (ofta inbyggda) interaktiva artefakter
 • kontextkänsliga och adaptiva system
 • middleware för distribuerade system med hög upplösning
 • analys and koordinering av komplexa system
 • nya interaktionsformer, tex. 'tangible interfaces'
 • de viktigaste tillämpningarna
 • generella konsekvenser av teknikområdets utveckling. 

Färdigheter och förmågor för att kunna: 

 • tillämpa relevanta middlewaretekniker för att implementera 'ubiquitous computing' -system
 • designa and implementera koordineringsmetoder för system med många mjukvaru- och hårdvarukomponenter
 • designa and implementera enkla kontextkänsliga tillämpningar med användning av standardiserad sensorteknologi
 • designa and implementera gränssnitt lämpliga för ubiquitous computing, särskilt 'tangible interfaces'. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt, för att kunna:

 • jämföra användbarheten hos alternativa interaktionsutformningar för specifika ´ubiquitous computing´ -system
 • jämföra användbarheten hos alternativa koordineringsstrategier för specifika ´ubiquitous computing´ -system
 • bedöma användaracceptansen och relevansen för specifika utformningar av adaptiva och kontextkänsliga system
 • jämföra användbarheten hos alternativa middlewaretekniker för specifika ´ubiquitous computing´ -system.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kurser i matematik, logik, datalogi, hmi, artificiell intelligens och programmering av distribuerade system.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LABA - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen på kursen består av tre uppgifter. För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt på samtliga uppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fredrik Kilander, fki@kth.se, +4687904082