ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp

Ubiquitous Computing

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter väl genomförd kurs skall studenten ha kunskap och förståelse med avseende på:      

 • mål och historisk utveckling för området 'ubiquitous computing'
 • egenskaper hos nya material
 • sensorteknologi och sensornätverk
 • design av nya (ofta inbyggda) interaktiva artefakter
 • kontextkänsliga och adaptiva system
 • middleware för distribuerade system med hög upplösning
 • analys and koordinering av komplexa system
 • nya interaktionsformer, tex. 'tangible interfaces'
 • de viktigaste tillämpningarna
 • generella konsekvenser av teknikområdets utveckling. 

Färdigheter och förmågor för att kunna: 

 • tillämpa relevanta middlewaretekniker för att implementera 'ubiquitous computing' -system
 • designa and implementera koordineringsmetoder för system med många mjukvaru- och hårdvarukomponenter
 • designa and implementera enkla kontextkänsliga tillämpningar med användning av standardiserad sensorteknologi
 • designa and implementera gränssnitt lämpliga för ubiquitous computing, särskilt 'tangible interfaces'. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt, för att kunna:

 • jämföra användbarheten hos alternativa interaktionsutformningar för specifika ´ubiquitous computing´ -system
 • jämföra användbarheten hos alternativa koordineringsstrategier för specifika ´ubiquitous computing´ -system
 • bedöma användaracceptansen och relevansen för specifika utformningar av adaptiva och kontextkänsliga system
 • jämföra användbarheten hos alternativa middlewaretekniker för specifika ´ubiquitous computing´ -system.

Kursens huvudsakliga innehåll

Introduktion till området ´ubiquitous computing´som inkluderar målsättningar för området grundläggande teknologier, tillämpningar och konsekvenser för samhället. Grundläggande tillämpningar är innovativa material, design av nya interaktionsartefakter, sensorteknologi, middleware för distribuerade system med hög upplösning, kontextkänsliga system, teori för komplexa system, artificiell intelligens -tekniker för koordinering av beteenden (multi agent system) och nya former för interaktion. En specialisering på middleware för ´ubiquitous computing´ med en bias mot stöd för samarbetstillämpningar, kontextkänsliga system och ´tangible interfaces´.

Kursupplägg

Den teoretiska delen av kursen täcks av en serie föreläsningar. Den laborativa delen av kursen har en kombination av ett fåtal grundläggande föreläsningar, några gästföreläsningar samt ett antal övningar. Den laborativa delen omfattar en mindre laboration för att tillägna sig grundläggande färdigheter samt en större mer integrerad uppgift. Det laborativa arbetet sker i gruppform.

Behörighet

Grundläggande kurser i matematik, logik, datalogi, hmi, artificiell intelligens och programmering av distribuerade system.

Litteratur

Preliminärt:

Artikelsamling

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • LABA - Laborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinationen på kursen består av tre uppgifter. För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt på samtliga uppgifter.

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Fredrik Kilander, fki@kth.se, +4687904082

Examinator

Fredrik Kilander <fki@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.