ID2200 Operativsystem 6,0 hp

Operating Systems

Kursen avser ge dig kunskap om hur operativsystem implementeras och hur man praktiskt skriver program som utnyttjar operativsystem, sk systemprogrammering. 

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ger kunskaper om principerna för och hur man kan implementera:

 • abstraktioner av hårdvara,
 • virtualisering av resurser och schemaläggning av uppgifter; främst vad avser exekvering, minne och persistent lagring.

Ett operativsystems uppbyggnad studeras för att öka kunskapen om dessa begrepp och även ge färdighet i att på ett effektivt sätt använda den abstraktionsnivå som ett operativsystem erbjuder.

Lärandemål *

Studenter skall efter avslutad kurs:

Påvisa förståelse för abstraktioner och virtualisering av resurser såsom:

 • minne,
 • processor,
 • persistent lagring.

Kunna beskriva hur ett operativsystem är implementerat för att erbjuda:

 • ett virtuellt minne,
 • flera exekverande trådar
 • schemaläggning av processer,
 • processkommunikation via signaler och delat minne,
 • ett filsystem för persistent lagring
 • hantering av användare och rättigheter
 • säkerhet och robusthet.

Vid implementation av program kunna använda sig av:

 • ett operativsystems systemanrop
 • delat minne vid flertrådad programmering
 • kommunicerande processer.

Kursupplägg

Kursen består av 12-16 föreläsningar till vilka praktiska mindre uppgifter kopplas. De praktiska uppgifterna är avsedda att ge en ökad förståelse för de begrepp som presenteras såväl som ge den praktiska färdighet som krävs för att uppfylla kursens mål.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

 • DD1337 Programmering
 • DD1338 Algoritmer och datastrukturer
 • DD1396 Parallellprogrammering
 • DD1361 Programmeringsparadigm
 • IS1500 Datorteknik och komponenter

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursen kommer att vara baserad på:

Remzi H. Arpaci-Dusseau och Andrea C. Arpaci-Dusseau, "Operating Systems: Three Easy Pieces",
Arpaci-Dusseau Books

Referensliteratur:

Andrew S. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, Prentice-Hall

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TENA - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johan Montelius

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ID2200

Ges av

ICT/Programvaruteknik och Datorsystem

Huvudområde *

Informationsteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Om denna kurs väljes får ID2206 inte läsas

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen samläses med ID2206

Denna variant är avsedd för I CINDE D och CDATE studenter som läser en kortare version av kursen enligt äldre studieplan

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys