ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 hp

Modern Methods in Software Engineering

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Se engelsk text

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • formulera definitioner av de viktigaste begreppen och metoderna inom programvaruutveckling
 • utvärdera och använda de viktigaste begreppen och metoderna inom programvaruutveckling.

Kursens huvudsakliga innehåll

Introduktion och grundläggande begrepp för programvaruutveckling. Abstraktion / modeller och uppdelning. Livscykel för programvara. Unified process. Unified Modeling Language (UML). Kravspecifikation och kravanalys. Systemdesign. Objektdesign. Designmönster. Refaktorering. Omvandling av modeller till kod. Testning. Agil programvaruutveckling och agil modellering. Grunderna för extremprogrammering. DevOps-metoder. 

Praktiska delen av kursen innehåller övningar och ett litet programvaruutvecklingsprojekt.

Behörighet

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • ANN1 - Hemprojekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Skriftlig tentamen.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Matskin, Mihhail

Examinator

Mihhail Matskin <misha@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.