Hoppa till huvudinnehållet

ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp

Web services erbjuder en ny och framväxande paradigm för att bygga distribuerade tillämpningar/applikationer. De möjliggör för en organisation eller individ att göra sina digitala tillgångar tillgängliga med oöverträffad enkelhet och bekvämlighet. Kursen introducerar grundläggande principer och tekniker för att bygga Web services samt ger träning i tillämpningen av tekniker för att programmera särskilda webbtjänster.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan ID2208 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduktion och grundläggande begrepp för webbtjänster. 
 • Grunderna för markupspråk och XML. 
 • XML-meddelanden (SOAP). 
 • Web Service Description (WSDL). 
 • Web Service Discovery (UDDI). 
 • WS-policybeskrivning. 
 • Koordinering av webbtjänster (WS-koordinering och WS-Transaktion). 
 • Webservicekompositionsmetoder (BPEL4WS). 
 • Webbtjänstesäkerhet. 
 • Semantiska webbtjänster (RDF och OWL-S).
 • Webbtjänster och resurser. 
 • Framtida trender. 

Praktisk del av kursen innehåller övningar och ett projekt som innefattar implementering av webbtjänster.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • formulera definitioner av huvudbegrepp och metoder för webbtjänster
 • utvärdera och använda huvudbegreppen och metoderna inom området för webbtjänster och serviceorienterade arkitekturer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i grundläggande programmering och Java motsvarande ID1018 Programmering I. 

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande det som ges i introduktionskurser i datalogi och operativsystem.
Kunskaper och färdigheter i Java.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - Hemprojekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TEN1 är en skriftlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ID2208

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Matskin, Mihhail