Hoppa till huvudinnehållet

ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp

Kursen är en introduktionskurs för att skapa mobila applikationer och mobila tjänster. Studenterna kommer att lära sig effektiva metoder och arbetssätt för hur man skapar platformsspecifika mobila applicationer och plattformsoberoende (webb) mobila applikationer, samt tekniker för att utveckla webb-baserade mobila tjänster.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan ID2216 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen tar upp följande delar:

 • det mobila ekosystemet
 • mobil kontext och användning
 • mobil informationsarkitektur
 • utveckla mobila applikationer för en specifik plattform
 • mobila webb-applikationer
 • sammansatta mobila tjänster
 • aktuella forskningsområden
 • affärsmodeller och försäljning och distribution av mobila applikationer.

Kursen behandlar modern teknik för att utveckla mobila tillämpningar och tjänster.

Vi kommer främst att bygga och testa tillämpningar för smarta telefoner, men våra tillämpningar kan även köras med inga eller små förändringar på mer kraftfulla enheter som skrivplattor, digitala TV-apparater, kameror, industridatorer och informationssystem för bilar.

Kursen behandlar tre huvudsakliga svårigheter vid skapandet av mobila tillämpningar: (i) att integrera och effektivisera externa tjänster för nya mobila tillämpningar och nya användarupplevelser, (ii) att hantera olika egenskaper mellan olika enheter, och (iii) att förstå hur användarnas krav och nya affärsmodeller skapar framgångsrika mobilprogram och tjänster.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • genomföra analyser av grundläggande användarkrav vid utveckling av mobila applikationer och mobila tjänster
 • utveckla enkla mobila webb-applikationer
 • utveckla mobila tillämpningar för specifika plattformar och tillhörande hårdvara
 • använda grundläggande mobila webbtjänster 
 • förklara hur man skapar webb-innehåll för mobila applikationer och mobila tjänster med hjälp av sammansatta webb-tjänster
 • förklara struktur och funktion för det mobila ekosystemet av tjänsteleverantörer, telefontillverkare och mobiloperatörer

i syfte att:

 • kunna jämföra tekniker som används i applikationsutveckling
 • kunna använda mobila tjänster för autentisering, positionering och liknande tjänster
 • kunna välja lämpliga tekniska lösningar för att utveckla mobila applikationer och tjänster
 • kunna implementera mobila applikationer med hjälp av lämpliga verktyg.

Kursupplägg

Föreläsningar, laborationer och seminarier. Hälften av kursen består av föreläsningar och laborationer. Vissa områden studeras individuellt för studenter som villha en högre betyg. Den andra halvan består av ett projekt med seminarier. Kursen är programmeringsintensiv.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering, 6 hp, motsvarande slutförd kurs ID1018/DD1337 alternativt en slutförd kurs i grundläggande programmering som DD1310-DD1319/DD1321/DD1331/DD100N kombinerad med en slutförd kompletteringskurs i objektorienterad programmering som DD1380/DM1595.

Kunskaper i datorteknik/datorsystemteknik, 6 hp, motsvarande slutförd kurs IS1200/IS1500/EP1200 /DD1377, alternativt ANN1 och LAB1 i IS1500, alternativt slutförd kurs i sensorprogrammering DM1588.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Java-programmering.

Vissa grundläggande SQL kunskaper, för allmän orientering, men inte nödvändigt att följa kursen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - Hemprojekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Tentamen är skriftlig.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ID2216

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.