Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

IE120V Elektronik och programmering för rymdtillämpningar 7,5 hp

Kursen handlar om elektronik och programmering på ett inbyggt system. En minisatellit används som exempel i labrationerna. Olika rymdtillämpningar behandlas, men kunskaperna är allmännt tillämpliga i gymnasiekurserna för fysik.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 fristående studerande

Målgrupp

Gymnasielärare och högstadielärare

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (3,0 hp), P4 (4,5 hp)

Varaktighet

2024-01-16
2024-06-03

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Kista

Antal platser

10 - 30

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 fristående studerande

Anmälningskod

20059

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 fristående studerande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan IE120V (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursen ges till största del på distans men har några fysiska träffar. 

Kursinnehåll

Kursen riktar sig till lärare i grund- och gymnasieskolan som blivit inspirerade av t.ex. ESERO Cansat och nu vill lära sig mer om elektronik och inbyggda system eller som vill öka sin kompetens för undervisning i matematik, teknik, fysik och programmering. Kursen bygger på moment ur grundkurser på KTH, men med ett urval som täcker alla delar av tekniken för t ex Cansat eller en satellit. Förutom grundläggande ellära och elektronik ingår orientering om mikrokontrollerns funktion (tex en Arduino, hårdvara och mjukvara), olika sensorer som kan användas, strömförsörjning från batteri eller solpaneler, och radiokommunikation inklusive antenner. Även rymdmiljöns utmaningar för en praktisk satellit beskrivs, inklusive kosmisk strålning, låga och höga temperaturer, elförsörjning med solpaneler, principer för radiokommunikation, satellitbanor och uppskjutning. Kursaktiviteterna varvar teoretiska, praktiska (laborativa) och didaktiska moment.

Lärandemål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna

 • utföra enkla beräkningar och datorsimuleringar på elektriska nät med användning av Ohms lag och Kirchhoffs lagar
 • utföra enkla beräkningar och datorsimuleringar på filter, förstärkning, sensorer och radioräckvidd
 • koppla upp och mäta på elektriska nät för att verifiera egna beräkningar och simuleringar
 • koppla upp och programmera mikrokontroller, sensorer, förstärkare och radio
 • förklara användningen av satelliter i mänsklighetens tjänst för tex kommunikation, väder- och klimatövervakning för egna elever
 • förklara den tekniska funktionen hos en satellit med hjälp av blockschema och praktiska demonstrationer för egna elever
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning för en valfri elevgrupp med innehåll och förmågor hämtade från kursens ämnesinnehåll och relaterat till didaktisk litteratur samt aktuella kurs- och ämnesplaner.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasiekurserna Matematik D/4 och Fysik B/2.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Muntlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.