Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen behandlar metoder för kretskortkonstruktion och hur kretskort och elektroniksystem designas så att de uppfyller samhällets krav på utsända störningar och tålighet mot störningar. Elektronikens betydelse för ett hållbart samhälle belyses.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan IE1332 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Elektromagnetisk kompatibilitet - störningar och immunitet

Emissionsmätningar och immunitetstester

Kopplingsmekanismer

Layout och jordning i elektroniksystem

Kretskonstruktion med avseende på att minimera emission och tåla störningar

Interface, filtrering och skärmning

Mönsterkortritning och kretskortlayout

Elektronikkonstruktion för ett hållbart samhälle

Strömförsörjning och energiförbrukning

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • beskriva de sätt emitterade störningar från elektronikutrustning kan utbreda sig och hur de mäts
 • beskriva vilka typer av elektriska störningar elektronikutrustning kan utsättas för och hur tåligheten mäts
 • förklara hur störningar i elektronikutrustningar kan koppla till varandra via ledningar, magnetiska ochelektriska fält
 • beräkna storleksordning på störningar i ett elektroniksystem
 • genomföra enklare störningsmätningar med oscilloskop och spektrumanalysator
 • utarbeta en plan för hur layout och jordning i ett elektroniksystem skall genomföras
 • konstruera ett elektroniksystem med hänsyn taget till emissionskontroll
 • bedöma potentiella problem som kan uppkomma i gränssnitt mellan elektronikutrustning
 • planera hur gränssnitt mellan elektronikutrustning skall utföras med filtrering och skärmning
 • använda program for att rita mönsterkortlayout
 • kunna konstruera kretskort som uppfyller krav på emission och immunitet
 • söka, sammanställa, skriftligt och muntligt presenterainformation om ett teknikområde som betonar elektronikens betydelse för ett hållbart samhälle. Exempel på områden som kan studeras är materialval, byggtekniker, återvinning, strömförsörjning, batterier, energibesparing och möjlighet att skörda energi från yttre källor.
 • reflektera över användningen av ett elektroniksystem med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A.

Rekommenderade förkunskaper

Kurser i grundläggande kretsteori (IF1330 Ellära) och analog elektronik (IE1202 Analog elektronik) eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Williams, EMC for Product Designers

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration1, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • LIT1 - Litteraturuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Avklarade kursmoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Carl-Mikael Zetterling

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IE1332

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.