Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan II1303 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Sinusformade signaler
 • Amplitud, fas och frekvens
 • Representation på komplex exponentiell form (visare)
 • Representation av signaler med frekvensspektra
 • Sinusformade signaler, harmoniska övertoner
 • Fourierserier: syntes och analys
 • Digitala signaler och sampling
 • Aliasing & Folding
 • Rekonstruktion från samples
 • FIR-filter Finite Impulse Response (FIR)
 • Faltning (convolution)
 • Linjäritet och tidsinvarians
 • Kaskadkopplade system
 • Frekvenssvar
 • Amplitud- och faskurvor
 • Lågpass-, högpass- och bandpassfilter
 • Z-transformer
 • Definition och användning av z-transformer
 • Samband med z-plan och frekvensplan
 • FilterRekursiva filter
 • Återkopplade differensekvationer
 • Impulssvar
 • Z-transform för rekursiva filter
 • Andra ordningens filter
 • Spektrumanalys
 • Fourier-transform (kontinuerlig tid)
 • Diskret Fourier-transform
 • FFT-algoritmen
 • Samband mellan tidskontinuerliga och tidsdiskreta frekvensdomäner

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva system för signalbehandling i matematisk form 
 • använda komplex exponentialnotation för att beskriva signaler och system
 • använda och skriva kod i matematikprogram för att beskriva och utföra beräkningar på ett signalbehandlingssystem
 • analysera signaler med avseende på frekvensinnehåll
 • beskriva och förklara beteendet och viktiga egenskaper hos system med avseende på frekvensinnehåll och frekvenssvar
 • beskriva systems beteende med Fouriertransformer
 • beskriva, analysera och dimensionera blandade analoga och digitala system med samplingsoperationer och digitala filter
 • använda z-transformer för att analysera tidsdiskreta system
 • beskriva hur signalbehandling används i applikationer, exempelvis behandling av ljud och digitala bilder.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Kunskaper i algebra och geometri, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs IX1303.
 • Kunskaper i matematisk analys, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs IX1304.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Slimane Ben Slimane

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb II1303

Ges av

EECS/Intelligenta system

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.