Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen skall ge möjligheter för studenter att specialisera (fördjupa) sig inom områden som inte täcks av ordinarie kurs eller andra valbara kurser.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan II1351 (HT 2016–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenten skall tillsammans med utsedd examinator specificera kursens innehåll med avseende på

 • problemområde/kunskapsområde
 • vilka kunskaper och färdigheter som skall inhämtas
 • hur kunskapsredovisning skall gå till.

Förslag till redovisning är, om möjligt, en prototyp och alltid en rapport samt, om möjligt, en publik redovisning.

Kursinnehåll:

Kursspecifikationen ges av de tre punkterna ovan och den fungerar alltså som ett kontrakt mellan student och examinator. I detta kontrakt skall framgå vad som krävs för de olika betygen.

Arbetet består av:

 • självstudier av relevant litteratur och media
 • seminarier tillsammans med andra studenter som deltar i kursen under samma "kontrakt" (att dela instuderingsbehovet mellan studenterna och redovisa för varandra är en god metodik)
 • laborativt arbete i syfte att åstadkomma någon form av prototyp
 • rapportskrivning
 • redovisning.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall teknologen/studenten ha

 • definierat skriftligt ett problemområde/kunskapsområde för egen inlärning i denna kurs
 • formulerat kunskapsmål för dito kunskapsområde samt riktlinjer för betygsbedömning
 • specificerat hur inhämtade kunskaper skall vidimeras inför examination
 • planerat, och fått godkänt av utsedd handledare, en inlärningsprocess för att uppnå målen
 • redovisat, enligt ovan, specificerade kursresultat
 • rapporterat nedlagd tid på olika aktiviteter (total arbetstid för teknologen/studenten skall vara ca 4 veckor, 160 timmar).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

God erfarenhet som kursdeltagare i universitets- och högskolekurser. Man bör minst ha genomgått 5-10 kurser med godkänt resultat.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur väljs efter valt problemområde/kunskapsområde. Vald litteratur skall godkännas av kursens examinator.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Fungerande prototyp, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • RAPA - Skriftlig rapport, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • REDA - Publik redovisning, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursens slutbetyg sätts som en helhetsbedömning av de olika momenten eller utifrån ett av momenten som varit mest signifikant. Vilket moment som skall tillmätas störst bedydelse vid betygsättning skall deklareras av examinator i början av kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Sjögren

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb II1351

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Informationsteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen bedömning i detta avseende är gjord.

Kontaktperson

Sjögren, Anders (+46 8 790 44 20)

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för kursanalys.

Ett kurskontrakt mellan student och examinator skall finnas från början av kursen i syfte att undvika missförstånd och missuppfattningar.

Kurstillfälle inrättas vid behov.