II1351 Valbar specialisering 6,0 hp

Selectable Specialisation

Kursen skall ge möjligheter för studenter att specialisera (fördjupa) sig inom områden som inte täcks av ordinarie kurs eller andra valbara kurser.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Informationsteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall teknologen/studenten ha

 • definierat skriftligt ett problemområde/kunskapsområde för egen inlärning i denna kurs
 • formulerat kunskapsmål för dito kunskapsområde samt riktlinjer för betygsbedömning
 • specificerat hur inhämtade kunskaper skall vidimeras inför examination
 • planerat, och fått godkänt av utsedd handledare, en inlärningsprocess för att uppnå målen
 • redovisat, enligt ovan, specificerade kursresultat
 • rapporterat nedlagd tid på olika aktiviteter (total arbetstid för teknologen/studenten skall vara ca 4 veckor, 160 timmar).

Kursens huvudsakliga innehåll

Studenten skall tillsammans med utsedd examinator specificera kursens innehåll med avseende på

 • problemområde/kunskapsområde
 • vilka kunskaper och färdigheter som skall inhämtas
 • hur kunskapsredovisning skall gå till.

Förslag till redovisning är, om möjligt, en prototyp och alltid en rapport samt, om möjligt, en publik redovisning.

Kursinnehåll:

Kursspecifikationen ges av de tre punkterna ovan och den fungerar alltså som ett kontrakt mellan student och examinator. I detta kontrakt skall framgå vad som krävs för de olika betygen.

Arbetet består av:

 • självstudier av relevant litteratur och media
 • seminarier tillsammans med andra studenter som deltar i kursen under samma "kontrakt" (att dela instuderingsbehovet mellan studenterna och redovisa för varandra är en god metodik)
 • laborativt arbete i syfte att åstadkomma någon form av prototyp
 • rapportskrivning
 • redovisning.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

God erfarenhet som kursdeltagare i universitets- och högskolekurser. Man bör minst ha genomgått 5-10 kurser med godkänt resultat.

Litteratur

Litteratur väljs efter valt problemområde/kunskapsområde. Vald litteratur skall godkännas av kursens examinator.

Examination

 • PROA - Fungerande prototyp, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • RAPA - Skriftlig rapport, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • REDA - Publik redovisning, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Kursens slutbetyg sätts som en helhetsbedömning av de olika momenten eller utifrån ett av momenten som varit mest signifikant. Vilket moment som skall tillmätas störst bedydelse vid betygsättning skall deklareras av examinator i början av kursen.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Sjögren, Anders (+46 8 790 44 20)

Examinator

Anders Sjögren <as@kth.se>

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för kursanalys.

Ett kurskontrakt mellan student och examinator skall finnas från början av kursen i syfte att undvika missförstånd och missuppfattningar.

Kurstillfälle inrättas vid behov.

Påbyggnad

Ingen bedömning i detta avseende är gjord.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.