Hoppa till huvudinnehållet

II2210 Etik och hållbar utveckling för ingenjörer 1,5 hp

Kursen ger en introduktion till etik och hållbar utveckling för ingenjörer. Kursen är till för studenter som har studerat övriga kursmoment i II2202 Forskningsmetodik och Vetenskapligt skrivande.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan II2210 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller i huvudsak följande delar:
•    Forskningsetik
•    Yrkesrollen och etik
•    Forskningsetik: människor som forskningsämne och datorfrågor
•    Hållbar utveckling

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
• identifiera och beskriva exempel på etik- och hållbarhetsaspekter relaterade till studentens ämnesområde
• muntligt samt skriftligt ge exempel på och förklara samhälliga- och etiska aspekter samt hållbar utveckling inom studentens ämnesområde.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Onlinequiz, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb II2210

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.