Hoppa till huvudinnehållet

IK1552 Internetteknik 7,5 hp

Kursen ger både praktiska och allmänna kunskaper om de protokoll som är grunden för Internet. Efter kursen bör du ha god kunskap om Internetprotokoll och arkitekturen hos internetteknologi. Du bör ha en allmän kunskap som hjälper dig att läsa forsknings och standardiserings dokument inom området.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan IK1552 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Vad Internet är och varför det har visat sig vara så framgångsrikt.
 • Protokoll som krävs för internetteknik (IP, TCP, UDP, ICMP, etc.)
 • TCP/IP-protokollstack, lager, inkapsling och multiplexering
 • IP-adressering, subnätverk och upplösning
 • Transportprotokoll, inklusive UDP och TCP
 • Detaljer för routning och routningsprotokoll (RIP, BGP, OSPF)
 • Autokonfiguration och namngivning (BOOTP, DHCP, DNS)
 • Internetapplikationer (VoIP, SMTP, etc)
 • Multicasting, VPN, Mobile IP och säkerhet
 • IPv6 och vissa skillnader med IPv4

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för principerna som internettekniken bygger på och som definierar Internet
 • redogöra för TCP/IP-protokollstack, lager, inkapsling och multiplexering
 • redogöra för multiplexering, demultiplexering, uppåt- och nedåtmultiplexering
 • redogöra för inkapsling som används för mobil IP, virtuella privata nätverk (VPN), IP-säkerhet och andra tunnlingsprotokoll
 • redogöra för hur information kodas i rubriker och hur valet av denna kodning och fältstorlek kan påverka användningen och utvecklingen av ett protokoll
 • redogöra för hur data kodas i paketet och hur detta kan påverka internettekniken, särskilt i närvaro av brandväggs- och nätverksadressöversättare
 • redogöra för IP-adressering, subnätverk och adressupplösning, inklusive interaktion mellan protokoll över flera lager
 • redogöra för ett protokoll för högre lager, inklusive säkerhetsrisker och prestandabegränsningar för vart och ett
 • redogöra för de grundläggande detaljerna för routning och routningprotokoll (RIP, BGP, OSPF), med betoning på deras begränsningar och funktion
 • redogöra för autokonfiguration och namngivning (BOOTP, DHCP, DNS, DDNS, DNSsec, ENUM, etcetera), med tonvikt på risker, begränsningar, skalning och utveckling
 • redogöra för arten av och kraven på internets design och funktioner, särskilt när det gäller skalning, prestanda, fördröjningsgränser, med tanke på nya Internetapplikationer (VoIP, streaming, spel, peer-to-peer, etcetera)
 • redogöra för fördelar och nackdelar med IPv6 jämfört med IPv4
 • läsa och extrahera information från aktuell litteratur i form av konferensrapporter inom området
 • beskriva och förklara området internetteknik genom att skriva en text som är lämplig som bidrag till en nationell konferens inom området

i syfte att

 • få praktisk och allmän kunskap om de protokoll som ligger till grund för Internet
 • få god kunskap om internetprotokoll och arkitektur för internetteknik
 • kunna läsa forsknings- och standardiseringsdokument.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

Nätverk och kommuikation (IK1203) eller likande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska.

Övriga krav för slutbetyg

En skriftlig rapport (6 ECTS):

Längden av slutrapporten vara ~7-8 sidor (ungefär 3.000 ord) för varje elev. Rapporten ska tydligt beskriva: 1) vad du har gjort, 2) om du har gjort några genomförande och mått du ska beskriva de metoder och verktyg som används tillsammans med testet eller resultat genomförande och din analys. Ämnet för pappers bör väljas i samråd med läraren. En ytterligare skriftlig uppgift krävs (1.5 ECTS). Information om detta kommer att presenteras i klassen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Gerald Quentin Maguire Jr

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK1552

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.

Betygsskala

En mycket bra rapport bör vara antingen en mycket bra översikt eller presentera en ny idé, medan ett  utmärkt papper skall presentera en innovativ idé.

ECTS-betyg

 • För att få ett "A" måste du skriva ett utmärkt papper.
 • För att få ett "B" måste du skriva ett mycket bra papper, d.v.s. bör det vara antingen en mycket bra recension eller presentera en ny idé.
 • För att få ett "C" måste du skriva en uppsats som visar att du förstår de grundläggande idéerna bakom internetworking och att du förstår en (eller flera) särskilda  aspekter på nivån för en genomsnittlig studerande på grundnivå i området.
 • För att få ett "D " måste du visa att du förstår de grundläggande idéerna bakom Internetworking, dock är din kunskapsnivå ytlig i ämnet för din rapport.
 • Om din rapport innehåller felaktigheter (exempelvis ofullständig referenser) blir betyget "E".    
 • Om din rapport har stora felaktigheter blir betyget ett "F".

Om ditt papper är nära godkänt, men inte på godkänd nivå,kommer du att erbjudas möjlighet för komplettering, dvs elever vars uppsats inte är godkänd kan lämna in en reviderad version av sin rapport som kommer att utvärderas