Inför kursvalIK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kursen ger praktiska och teoretiska kunskaper om design och implementering av Internetbaserade tillämpningar.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av två delar: en föreläsningsdel och en praktisk projektdel. Föreläsningarnas innehåll kan variera något då delvis uförs av inbjudna föreläsare, men behandlar exempelvis:

  • Principer för konstruktion av distribuerade applikationer: client/server, peer-to-peer, multicast-baserade. etc
  • Design och implementering av nätverkssystem av olika typer, såsom paketväxlar, servrar, servergrupper, ”Content Delivery Networks”, mobilsystem och sensornätverk.
  • Nätverksprogrammering: socket-programmering, principer för händelsestyrda program och flerprocessprogram, representation av datatyper, etc.

Projektdelen utgörs av ett antal uppgifter (fyra till fem) som består i att utifrån givna kravspecifikationer konstruera och implementera protokoll och nätverkstjänster. Uppgifterna utföres i grupper om två studenter och redovisas i skriftligt form samt genom inlämning av fungerande lösning.

Lärandemål *

Målet är att ge fördjupade kunskaper om hur Internetbaserade tillämpningar fungerar och är konstruerade, samt att ge god kännedom om hur protokoll och tjänster kan designas och implementeras i olika typer av nätverkssystem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Internetworking IK1550, (EP2120),

Internets protokoll och principer (DD2392) eller motsvarande,

Viss kännedom om Unix och programmering (C, C++, Java).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen obligatorisk kurslitteratur.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

  • Obligatoriska föreläsningar
  • Godkända projektuppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Peter Sjödin

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2213

Ges av

EECS/Kommunikation

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Sjödin (psj@kth.se)