IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp

Protocols and Principles of the Internet

En fortsättningskurs i datalogi som ger en god inblick i och överblick över internetteknik och tjänster på Internet.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Översikt av TCP/IP och OSI modellen, lokala och globala nätverk, routningsprotokoll, transportprotokoll (TCP/UDP), adressering switchade och routade nät, namnuppslag, IPv6, nätsäkerhet, adresstranslation. I kursen ingår gästföreläsningar samt en laborationskurs.

Laborationer: TCP/IP, DNS, SMTP, HTTP, FTP.

Lärandemål *

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:

 • på en allmän nivå kunna redogöra för Internets uppbyggnad, dess tjänster och protokoll, inklusive administration och organisation av globala resurser på Internet, t.ex. domännamn, IP-adresser och Internetstandarder.
 • i teknisk detalj kunna beskriva hur de centrala protokoll som Internet baseras på fungerar, inklusive IP, UDP, TCP, ARP, ICMP, SNMP, DNS, SMTP, osv.
 • kunna redogöra för abstraktionsmetoder och principer inom nätverksdesign, inklusive lagerprincipen, end-to-end principen, timglasmodellen, enkapsulering och multiplexering.
 • kunna redogöra för hur protokollen är implementerade i slutsystem och routrar. Redovisa hur paket vidarebefodras genom en router, inklusive routning, forwardering och felhantering.
 • kunna redogöra och jämföra olika metoder för adressering, vägval och feldetektion och hur de används inom bryggade respektive routade nät.
 • i detalj kunna förklara hur tillförlitlighet stöds av Internets transportprotokoll, t.ex. TCP och SCTP. Redogöra för algoritmer för koppelhantering, flödeskontroll, trafikstockning och felhantering. Dessutom att praktiskt ur en paketlogg kunna beskriva protokollbeteendet.
 • redogöra i detalj hur namnuppslagning på Internet fungerar och praktiskt kunna konfigurera en enkel namnserver.
 • redogöra för säkerhetsaspekter inom nätverksteknik och hur brandväggar och adresstranslation fungerar och vilka behov de tillfredställer.
 • på en allmän nivå förklara hur routning sker internt, inom och mellan, autonoma system, samt förklara hur de vanligaste VPN-teknikerna fungerar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.  

Rekommenderade förkunskaper

För KTH-studerande: motsvarande någon av kurserna 2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi, 2D1345/DD1345 Introduktion till datalogi, 2D1343/DD1343 Datalogi, 2D1344/DD1344 Grundläggande datalogi, DD1346 Objektorienterad programkonstruktion.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Behrouz A Forouzan, TCP/IP Protocol Suite, fjärde utgåvan.

James F. Kurose, Keith W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach, Global Edition, 7/E. ISBN-10: 1292153598, ISBN-13: 9781292153599. Pearson/Addison Wesley. 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LABA - Laborationsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPGA - Uppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Peter Sjödin

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2218

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Datalogi och datateknik, Elektroteknik, Informations- och kommunikationsteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

IK2215 Advanced Internetworking

Kontaktperson

Peter Sjödin psj@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.

Denna kurs har ersatt DD2392/DD2393 Internets protokoll och principer.

Kursen ges tillsammans EP2120. Den här kursen får inte räknas med i examen om studenten har läst EP2120 eller IK1550. 

Innehållet i denna kurs överlappar med IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp. Studenter som läst IK1203 rekommenderas istället läsa IK2215 Avancerad internetteknik 7,5 hp.

Kursen ges på engelska.