Hoppa till huvudinnehållet

IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan IK2220 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Software Defined Networking (SDN). SDN kontrollplan. Programmering av stora SDN. Exempel på SDN-distributioner. Felsökning och verifiering av SDN. Middleboxes roll i dataplanet. Network Functions Virtualization (NFV). Effektiv användning av all tillgänglig maskinvara för NFV-dataplansbehandling. Lastutjämning för NFV. Programmerbar kontroll och dataplan för maskininlärningsapplikationer.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva viktiga fördelar med mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN), speciellt sådana fördelar som baseras på separering av data- och kontrollplan
 • beskriva SDNs dataplan
 • i detalj förklara hur kontrollplanet i SDN arbetar
 • konfigurera en SDN-vänlig nätverksemulator
 • programmera ett exempel på en SDN
 • förklara virtualisering av nätverk
 • beskriva tekniker som används för att verifiera och felsöka i SDN:er
 • beskriva komponenterna i virtualiserade nätverksfunktioner och hur de samarbetar
 • förklara vilken roll och funktionalitet s. k. middleboxes har i nätverk och hur de hanteras
 • konfigurera ett exempel på en tjänst, med användning av SDN och NFV
 • beskriva tekniker som låter applikationsprogram styra det underliggande nätverket med SDN
 • ge exempel på och beskriva aktuella forskningsproblem inom SDN och NFV.
 • beskriva vilken roll kontroll och dataplan kan ha för maskininlärning och slutledning

i syfte att få en djup förståelse för mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenterna ska ha klarat av kursen IK2215 (Avancerad Internetteknik), eller ha motsvarande kunskaper i internetteknik och datorkommunikation.

God programmeringskunskap (C++, Java eller Python men helst alla tre).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgifter, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Rapportsammanfattningar, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2220

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Dejan Kostic (dmk@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.