Inför kursvalIK2500 Radiokommunikation, grundkurs 6,0 hpAdministrera Om kursen

Nivå: Avancerad

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

- Introduktion, historik. Radiospektrum.

- Grundläggande vågutbredningsmekanismer: Fri-rymd utbredning, plan jord, ytvåg. Diffraktion. Prediktion av fältstyrkor: Okomura-Hata:s modell, Diffraktions-modeller. Datorbaserade prediktionsmodeller.

- Systemmodeller: Linjära tidsinvarianta modeller, Tidsvariabla modeller, Stokastiska modeller. WSSUS modeller, korrelationsegenskaper, tidsspridning och dopplerspektrum, spridningsfunktion. Flat fädande och frekvenselektiva kanaler. Modeller för mobilradiokanaler: Rayleigh- och Nakagami-Rice fädning, dopplerspridning. Log-normal fädning.

- Antenner: Grundläggande principer. Strålningsdiagram, antennvinst och effektiv antennyta. Reciprocitet. Vanliga antenntyper och deras användning.

- Sändar- och mottagareteknik: Historik, rak mottagare. Brus: Bruskällor, brustemperatur, känslighet, brusfaktor. Kaskadregeln.

- Radiosystem: Systemprestanda: Länkbudget, Tillgänglighet, fädningsmarginal.

- Diversitet: Diversitetsprinciper, kombinatiosmetoder.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- karakterisera tidsvarierande radiokanaler med flervägsutbredning i termer av Doppler spektrum, koherenstid, intensitetsprofil, och koherensbandbredd.

- beskriva och förklara hur en fädande radiokanaler påverkar länkprestanda i trådlösa kommunikationssystem

- metoder för att motverka effekter av fädning för trådlösa länkar.

- beskriva, och använda, olika typer av diversitet för att förbättra

prestanda i trådlösa kommunikationssystem.

- använda lämpliga utbredningsmodeller och utifrån dessa designa radiolänkar så att en tillfredställande kvalité säkerställs. I synnerhet behandlas modeller och mått av intresse för mobila kommunikationssystem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

2E1423 Signalteori eller likvärdig

kunskaper i eng B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Principles of Wireless Communications, Lars Ahlin, Jens Zander, and Ben Slimane

Upplaga: Förlag: studentlitteratur År: 2006

ISBN: 91-44-03080-0

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationer, - hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

- Godkänd skriftlig tentamen.
- Godkänd laborationsövningar (2 lab övningar).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Slimane Ben Slimane

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2500

Ges av

ICT/Kommunikationssystem

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ben Slimane (slimane@kth.se)

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)