Hoppa till huvudinnehållet

IK2502 Radionät 12,0 hp

Nivå: Avancerad

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IK2502 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

- Grundläggande om yttäckande nät (mobiltelefonsystem): Funktion & struktur (basstationer, växlar, handover), Kvalitetsmått: yttäckning/kapacitet. Trafikmodeller. Tjänstekvalitet och tjänsteklasser. Resursallokerings-problemet.

- Länkprestanda i störningsbegränsade system. Fleraccesssystem. Ortogonala, Ickeortogonala system (F/T/CDMA).

- Cellbaserade system: Samkanalstörningar, frekvensupprepning, enkel kapacitetsanalys, spärr. Fädningsmodeller, kombinerad outage/spärr. Cellplanering Avancerade cellstrukturer: Sektorisering, Hierarkiska system (mikro/makro/pico-celler), adaptiva antenner, SDMA.

- Simulationsverktyg för analys av yttäckande system (RUNE).

- Handover och mobilitetshantering

- Sändareffektreglering

- Dynamisk Resursallokering

- Frekvenshoppande system.

- Direktsekevensspridningssystem: Kapacitetsanalys, "Soft-Handover", "Cell breathing".

- Paketorienterade access system: Fördröjning/Genomströmning. Exempel på access-algoritmer. FA, ALOHA, CSMA, CRA, PRMA. Trådlösa LAN:s IEEE 802.11, Hiperlan/2.

- Systemexempel: GSM, DECT, IS95(CDMA). DAB/DTV, UMTS/WCDMA, Bluetooth.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall deltagarna kunna:

-tillämpa de viktigast metoderna för att analysera capacitet och tjänstekvalitet i trådlösa nät.

- Använda och modifera simuleringsverktyg för prestandautvärdering i trådlösa nät (e.g. RUNE-TDMA and RUNE-CDMA)

- demonstrera sin kunskap inom området genom aktivt deltagande i (forsknings-) projekt inom området trådlösa nät.

- tillgodogöra sig aktuell facklitteratur i form av konferensbidrag som vetenskapliga artiklar

- skriva tekniska rapporter med innehåll lämpligt för publikation i samband med nationella/internationella konferenser inom området.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

- 2E1432 Digital Kommunikation eller likvärdig.
- 2E1511 Radiokommunikation gk eller likvärdig.
- 2E1514 Trådlös transmissionsteknik eller likvärdig.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Radio Resource Management for Wireless Networks, Jens Zander and Seong-Lyun Kim

Upplaga: Förlag: Artech House, Inc År: 2001

ISBN: 1-58053-146-6

Övrig litteratur

Frivillig läsning:

Lin and Chlamtac, ``Wireless and Mobile Network Architectures,'' Wiley Computer Publisher.

Optional reading:

Lin and Chlamtac, ``Wireless and Mobile Network Architectures,'' Wiley Computer Publisher.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ANN1 - Projektuppgift, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • LAB1 - Laborationer, - hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 12,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

a) Skriftlig tentamen och/eller väl genomförda hemuppgifter.
b) Godkänd laborationskurs.
c) Skriftlig projektrapport samt muntlig redovisning.
Ett antal hemuppgifter delas ut under kursdelens gång. Resultaten från hemuppgifterna ger extra poäng vid första tentamenstillfället. Tillfredsställande lösningar på samtliga hemuppgifter ger deltagaren betyget godkänd(D) vid tentamen. Ytterligare poäng på tentamen ger högre betyg. I slutbetyget viktas del a) (70%) och c) (30%) samman.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2502

Ges av

ICT/Kommunikationssystem

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)
Kursen består av två delar:
- Kursdel (ca 4 veckor)
- Projektdel (ca 4 veckor)