Hoppa till huvudinnehållet

IK2651 Kommunikationsprinciper 6,0 hp

Nivå: Avancerad

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IK2651 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Repetition av signaler och linjära system och sannolikhetslära.

Linjär- vinkel och pulsmodulation.

Stokastiska signaler och brus (vitt additivt gaussiskt brus).

Signal- brusförhållande i analoga modulationssystem.

Bitfelsrat i datakommunikationssystem.

Introduktion i informationsteori och kodning.

Lärandemål

Kursen ger grundläggande kunskaper om principerna för kommunikation. Den handlar om analoga och digitala kommunikationsmetoder, stokastiska signaler och brus, informationsteori och kodning.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

-Beskriva och analysera t.ex. signal till brusförhållande för analoga modulationssystem med additivt vitt gaussiskt brus.

-Beskriva och analysera bitfelsraten i digitala modulerade system med additivt vitt gaussiskt brus.

-Beskriva grundläggande informationsteori och kodning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskraven till magisterprogrammet i Fotonik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ziemer and Tranter: ?Principles of Communications?, 5th ed, John Wiley 2002, ISBN 0-471-39253-7

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Urban Westergren

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2651

Ges av

ICT/Materialfysik

Huvudområde

Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)
Kursspråket är engelska. Kursboken får innehålla individuella korta noter på engelska och boken är ett tillåtet och rekommenderat hjälpmedel på tentamen.