IL2218 Analog elektronik, fortsättningskurs 7,5 hp

Analog Electronics, Advanced Course

Studenten kommer efter kursen att förstå egenskaper hos avancerade analoga kretsar med målsättningen att kunna konstruera integrerade analoga kretssar

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Modeller för aktiva komponenter i integrerade kretsar i MOS-teknik
 • Förstärkare med en och flera transistorer
 • Strömspeglar, aktiv last och referenser
 • Operationsförstärkare med enkel utspänning
 • Frekvenssvar hos integrerade förstärkare
 • Återkoppling och stabilitet hos motkopplade förstärkare
 • Brus

Lärandemål *

Efter kursen är studenten kapabel att:

 • beskriva och förklara storsignalmodeller och småsignalmodeller för MOS-transistorer, samt utvärdera modeller med simulering
 • rita småsignalscheman samt därur beräkna förstärkning, in- och utresistanser för transistorförstärkare, skissa förstärkares överföringsfunktion
 • beskriva och konstruera olika typer av strömspeglar
 • analysera operationsförstärkare med MOS-transistorer
 • beräkna frekvenssvar hos integrerade förstärkare- förklara fördelar med negativ återkoppling och identifiera olika återkopplingsfall
 • analysera frekvenssvar och uppnå stabilitet hos återkopplade förstärkare, konstruera stabila förstärkare
 • beskriva olika bruskällor, använda brusmodeller och beräkna brus i förstärkare
 • beskriva kortkanaleffecter och olika simuleringsmodeller för MOS-transistorer
 • använda simulerings med SPICE för att verifiera och analysera förstärkarkonstruktioner.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande kurs i analog elektronik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bezad Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits

Upplaga 1, 2000, McGraw Hill

ISBN 0-07-118839

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationskurs, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

 • Lab. course (LAB1 3,0 hp)
 • Written exam (ANN1 4,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IL2218

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd