IL2239 Analoga-digitala gränssnitt 7,5 hp

Analog-Digital Interfaces

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Det genomgående innehållet i denna kurs rör koncept, analys och test av analoga-digitala gränssnitt och ingående byggblock såsom:

 • filter och sample/hold kretsar för signalkonditionering
 • analog-digital och digital-till-analog-omvandlare
 • prestandamått för dataomvandlare
 • Nyquist and översamplande analog-digitala och digitala-analoga omvandlare
 • design- och testmetoder. 

Lärandemål *

Målet med kursen är att ge förståelse för och erfarenhet av koncept, analys, design och test av analoga-digitala gränssnitt för ett brett spektrum av tillämpningar. Erfarenhet av design-metoder och design-flöde samt verktyg för att testa analoga-digitala gränssnitt ska också erhållas.

Efter kursen ska studenten kunna:

 • förklara grundläggande designkoncept för analoga-digitala gränssnitt
 • tillämpa kunskaper i analys, simulering, design och test av gränsnitt och ingående byggblock
 • identifiera kritiska parametrar som påverkar prestanda hos analoga-digitala gränssnitt      
 • välja och konstruera lämpliga analoga-digitala gränssnitt för en speciell tillämpning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande kunskaper inom elektronik och signalbehandling krävs.    

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Behzad Razavi, "Principles of Data Conversion System Design" IEEE Press.

David A. Johns, Ken Martin, "Analog integrated circuit design", Wiley & Sons, Inc.  

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ana Rusu

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IL2239

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.

Denna kurs ersätter IL2220 Låg effekts analog och mixed signal IC 7,5 hp samt IL2221 Avancerad konstruktion av blandad analog och digital teknik 7,5 hp.