Hoppa till huvudinnehållet

IL2240 Halvledarkomponenter för integrerade kretsar 7,5 hp

Denna kurs introducerar de viktigaste halvledarkomponenterna som används i moden elektronik. Vi fokuserar på MOS-transistorn, pn- och schottkydioder samt olika typer av minnesceller. Dessutom ingår solceller, fotodioder och lysdioder. I kursen diskutereras effektförbrukning och grindfördröjningstid i CM OS-baserade kretsar. En översikt ges av utvecklingen av s.k. teknologinoder för avancerad CMOS enligt Moore's lag. Du ska vara bekant med processflödet, som används för att tillverka modern mikroelektronik. Särskild vikt läggs vid hållbarhetsaspekter som energiåtgång och ändliga resurser.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan IL2240 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs introducerar de viktigaste halvledarkomponenterna som används i moden elektronik. Vi fokuserar på MOS-transistorn, pn- och schottkydioder samt olika typer av minnesceller. Dessutom ingår solceller, fotodioder och lysdioder. I kursen diskuteras effektförbrukning och grindfördröjningstid i CMOS-baserade kretsar. En översikt ges av utvecklingen av s.k. teknologinoder för avancerad CMOS enligt Moore's lag. Du ska vara bekant med processflödet, som används för att tillverka modern mikroelektronik. Särskild vikt läggs vid hållbarhetsaspekter som energiåtgång och ändliga resurser.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • kvalitativt beskriva den elektroniska bandstrukturen för isolatorer, halvledare och metaller
 • använda begreppen elektron- och hålkoncentration, bandgap samt mobilitet för beräkningar av ström-spänningsrelationer i halvledarkomponenter
 • analysera och beräkna den interna elektrostatiken (laddningar, elektriskt fält och potential) i halvledarkomponenter baserade på pn- och MOS-strukturer
 • beskriva funktionen och användningsområdet för pn-dioden, MOS-transistorn samt vanliga typer av minnesceller och någon typ av halvledarsensor
 • beskriva de grundläggande egenskaperna för CMOS-inverterare och hur dessa används för att realisera integrerade kretsar
 • redogöra för de viktigaste hållbarhetsaspekterna vid tillverkning av modern mikroelektronik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i elektrostatik, 3,5 hp, motsvarande slutförd examinationsmodul TENE i EI1220 alternativt slutförd kurs EI1320.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEMA - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IL2240

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex