IM2652 Ytfysik, grundkurs 6,0 hp

Surface Physics, Basic Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge studenterna en förståelse för att och på vilket vis ytors och nanostrukturers egenskaper skiljer sig från bulkmaterial, inom vilka vetenskapliga områden och industriella tillämpningar där ytegenskaper spelar en stor roll, samt hur man experimentellt analyserar ytor.  

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • bedöma vikten av yteffekter inom olika vetenskapliga och industriella områden.
 • läsa en vetenskaplig artikel inom området och kunna ta ut relevant information.
 • föreslå ett tillvägagångssätt för att lösa ett givet problem: uppställande av hypotes och val av analysmetoder.
 • bedöma de olika metoderna styrkor och begränsningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger en introduktion till ytors fysik och kemi och exempel på vetenskapliga och industriella områden där ytor spelar en avgörande roll. Kursen utgår från Fasta Tillståndets Fysik, för att ge en atomär beskrivning av ytor och nanostrukturer. En stor vikt läggs vid olika analysmetoder; grundläggande fysikaliska principer och tillämpbarhet på en rad olika frågeställningar för att ge en "verktygslåda" för ytanalys: ytmikroskopier, elektron och röntgenspektroskopi, diffraktionsmetoder för ytor och jonstråleanalys.

Behörighet

Fasta Tillståndets fysik, motsvarande Kittel.

Litteratur

Solid Surface, Interfaces and Thin Films, Hans LüthUpplaga: 4 Förlag: Springer År: 0ISBN: 3-540-42331-1 

Övrig litteratur:

Vetenskapliga översiktsartiklar inom området där boken behöver stöd.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämningstentamen.

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Examinator

Mats Ahmadi Götelid <gothelid@kth.se>

Övrig information

Ersätts från HT 2017 av SK2764.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.