Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalIM2652 Ytfysik, grundkurs 6,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan IM2652 (HT 2008–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till ytors fysik och kemi och exempel på vetenskapliga och industriella områden där ytor spelar en avgörande roll. Kursen utgår från Fasta Tillståndets Fysik, för att ge en atomär beskrivning av ytor och nanostrukturer. En stor vikt läggs vid olika analysmetoder; grundläggande fysikaliska principer och tillämpbarhet på en rad olika frågeställningar för att ge en "verktygslåda" för ytanalys: ytmikroskopier, elektron och röntgenspektroskopi, diffraktionsmetoder för ytor och jonstråleanalys.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge studenterna en förståelse för att och på vilket vis ytors och nanostrukturers egenskaper skiljer sig från bulkmaterial, inom vilka vetenskapliga områden och industriella tillämpningar där ytegenskaper spelar en stor roll, samt hur man experimentellt analyserar ytor.  

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • bedöma vikten av yteffekter inom olika vetenskapliga och industriella områden.
  • läsa en vetenskaplig artikel inom området och kunna ta ut relevant information.
  • föreslå ett tillvägagångssätt för att lösa ett givet problem: uppställande av hypotes och val av analysmetoder.
  • bedöma de olika metoderna styrkor och begränsningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Fasta Tillståndets fysik, motsvarande Kittel.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Solid Surface, Interfaces and Thin Films, Hans LüthUpplaga: 4 Förlag: Springer År: 0ISBN: 3-540-42331-1 

Övrig litteratur:

Vetenskapliga översiktsartiklar inom området där boken behöver stöd.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningstentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Ahmadi Götelid

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IM2652

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätts från HT 2017 av SK2764.