Hoppa till huvudinnehållet

IO2651 Optik 9,0 hp

"Optics" course covers the basic knowledge on light propagation and interaction with materials. We consider all aspects of light, i.e., optical rays, wave theory, electromagnetic fields, and photons, with applications in imaging and instruments, diffraction, interference, Fourier optics, metrology, etc.

The course has primarily two goals:

  • to give a deeper and broader insight into optics as a science and a technology, its basic physics and phenomena and their importance for technical applications
  • to be a starting point for the following, more specialised courses within the special area of optics and photonics

After successful completing the course, students will be able:

to “discover” the key role and identify particular manifestation of electromagnetic field in nature phenomena

to analyze and solve physical problems involving the interaction of radiation and matter, and the light propagation

to efficiently use literature (textbooks and scientific publications) to penetrate most of the problems in optics, be they scientific or technical problems in nature

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IO2651 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

- Elektromagnetiska fält och deras utbredning i vakuum och materia- Vågoptik. Polarisation, interferens, tunnfilmsoptik, optisk mätteknik.- Diffraktion, fourieroptik, optisk informationsbearbetning- Koherens- Kvantfenomen, lasrar och deras tillämpningar, icke-linjär optik.- Geometrisk optik och avbildning, analys och design av optiska system, bildkvalitet.- Överföring av energi och information; radiometri och fotometri.

Lärandemål

Kursen har två huvudsakliga mål- att ge en fördjupad insikt i och bred kunskap om optik som vetenskap och teknologi, dess grundläggande fysik och fenomen, samt dess tekniska tillämpningar- att utgöra en grund för senare, mer specialiserade kurser inom optik och fotonik

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

De förkunskaper som anges för masterprogrammet i fotonik.

Rekommenderade förkunskaper

The prerequisites of the Master Programme in Photonics. Basic courses in wave theory, electromagnetic field theory, are recommended.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hecht, E., Optics (4:e uppl. 2002), Addison Wesley.
Kursmaterial.

Undervisningsspråk: Engelska

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationskurs, 2,2 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 6,8 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

- Laborationer (2,25 hp)- Skriftlig examination, utan tillgång till kurslitteraturen (6,75 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IO2651

Ges av

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sergei Popov

Övrig information

Recommended reading

Hecht, E., Optics (4th ed. 2002), Addison Wesley.

Pedrotti, F., Pedrotti, L., Pedrotti, L., Introduction to Optics (3rd edition, 2007), Pearson Intl. Edition

Saleh, B., Teich, M., Fundamentals of Photonics (2nd ed. 2007), Wiley-Inerscience.

Kursen ersätts av SK2302 från och med HT 2017.