Inför kursvalIO2654 Optiska nätverk 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

* Bakgrund in kommunikationsnät och skiktade modeller

* Det optiska skiktet

* WDM nätelement och WDM nätverk design

* Optisk packet och burst switching

* Överlevnad tekniker i optiska nätverk

* Optiska transmissionssystem

* Optiska komponenter och systems

Lärandemål *

Efter genomgången kurs studenter bör kunna:

•Lösa enkla optimiseringsproblem i WDM nätverk

•Definiera fördelarna och begränsningar av optiska nätverk teknologier

•Definiera skillnaderna i optiska nätverk jämfört med traditionella kommunikationsnät

•Förklara fördelarna av överlevnadsstrategier i optiska nätverk

•Beskriva dem huvudsakliga funktioner för managementsystem i optiska nätverk De målen är både resultatorienterade och examinerbara.Se examination.   

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen i fysik, elektroteknik eller ekvivalent examen

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättning är att studenter har bakgrund i fiberoptiska system (t. ex. IO2653 och IO2655) och har grundläggande kunskaper i kommunikationsnät (dvs. grundläggande begrep, nätverksmodeller, etc). Förutsättning är också att studenter har grundläggande kunskaper i programmering och kodning (inget specifikt språk krävs), tillräckligt för att förstå och genomföra projektarbete vid slutet av kursen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Optical WDM Networks, B. MukherjeeUpplaga: 1 Förlag: Springer År: 2006ISBN: 0-387-29188-1

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • ANN1 - Inlämningsuppgifter, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Examination består av en skriftlig tentamen (3 hp) samt Inlämningsuppgifter (4.5 hp)

Studenternas prestation bedöms baserande på resultat av hemuppgifter och den skriftliga tentamen. För att bli godkänt bör studenten uppfylla alla kursens mål. För högre betyg krävs det att studenter kan visa att de förstår optimeringstekniker och överlevnads mekanismer samt har djupare kunskaper inom optiska närverk management.

F o m 2007-07-01 ska, enl. Rektors beslut Nr 708/06 från 2006-11-17, en sjugradig målrelaterad betygsskala (A, B, C, D, E, Fx, F) användas. A – E godkända betyg med A som högsta betyg.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Paolo Monti

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IO2654

Ges av

EECS/Kommunikation

Huvudområde *

Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Paolo Monti