Hoppa till huvudinnehållet

IO2655 Fotonik 7,5 hp

Suitable for master students in: TIKTM, TTFYM/TFYC and TFYD, TELFM

Course contents:

1. Passive photonic devices

    a. Optical waveguides (incl. AWG)

    b. Resonators

    c. Photonic crystals (incl. PC fiber)

    d. Plasmonics

2. Active photonic devices

    a. Semiconductor lasers

    b. LED and Amplifiers

    c. Detectors                                        

3. Electro-optic and optoelectronic devices

    a. Modulators  

    b. Optoelectronic integration   

    c. Solar cell   

    d. Digital imaging and display

    e. Photonics in lighting

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IO2655 (VT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

- Optiska förstärkare

- Kiselbaserad optik

- Plasmonikbaserad nanofotonik

- Framväxande forskningsområden inom fotonik

- Numeriska metoder – FDTD, FEM och CAD

- Halvledarlasrar

- Integrerade fotoniska kretsar

Lärandemål

  Efter kursen ska studenterna ha

- fördjupad kunskap inom teknologi och komponenter för optisk kommunikation (inklusive fotoniska integrerade kretsar, optiska förstärkare, halvledarlasrar och optoelektronisk integration)

- grundläggande kunskap inom plasmonikbaserad optik och kvantoptik.

- en översikt om utvecklingen inom nanofotonik

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ej relevant, se "Rekommenderade förkunskaper"

Rekommenderade förkunskaper

Basic knowledge on electromagnetic theory, optics, and solid-state physics.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Saleh & Teich, Fundamentals of Photonics, 2nd edition. Föreläsningsanteckningar samt laborationsinstruktioner. Vissa relevanta kapitel i följande böcker kan vara till hjälp;: Agrawal, Fiber-Optic Communication Systemssamt Mayer, Plasmonics : Fundamentals and Applications.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ANN1 - Inlämningsuppgifter, 3,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

- Hemuppgifter: max 14 poäng, 50% krävs för godkänt betyg

- Skriftlig tentamen: max 16 poäng, 40% krävs för godkänt betyg

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Urban Westergren

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IO2655

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Min Yan (miya@kth.se)

Övrig information

Labs:

1. Numerical simulation on photonic crystals (4 hrs)

2. Semiconductor lasers (4 hrs)

Course objectives:

After the course, the students will be able to

1. Explain working principles of basic photonic devices,

2. Make simple calculations to quantify performances of various photonic devices,

3. Choose appropriate photonic devices for achieving certain system requirements,

4. Tell technological limits of several photonic devices such as solar cells, displays, LED bulbs, and describe potential solutions to those problems.

Grading scale: A-F

Examination:

To pass the course, one should attend the lab sessions and submit the lab reports with an acceptable quality, plus attain at least 50% points in the final written examination. The written exam has in total 24 points, 8pts for each of the three subject areas. A student should attain a minimum of 4 points from each subject area to get a pass.

Text books:

Compendium based on various sources

Kursen ersätts från och med HT2017 av SK2812.