Hoppa till huvudinnehållet

IO2656 Fotoniktillämpningar, fotonik, utökad kurs, EMMP sommarskola 3,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IO2656 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

En huvuddel av kursarbetet genomförs vid den sommarskola som organiseras av Erasmus Mundus MSc in Photonics. Studenternas uppgifter omfattar:

- Rapportering (muntligt och skriftligt) av ett tilldelat projekt

- Föreläsningar om fotonik av inbjudna experter

- Presentationer av examensarbeten av studenterna under deras andra studieår

- Föreläsningar om "the European dimension" i Erasmus Mundusprogrammet

Lärandemål

Studenterna studerar djupgående en fotoniktillämpning för att efter kursen kunna

- skriva en rapport om en fotoniktillämpning

- presentera en fotoniktillämpning på en konferens

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

IO2655 Photonics

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Course literature will be announced together with the topics at the start of the course.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Seminarium, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Presentation av projekt (första året) och examensarbete (andra året) vid sommarskola organiserad inom Erasmus Mundus MSc in Photonics inför lärare från samtliga deltagande universitet, aktivt deltagande i föreläsningar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Min Qiu

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IO2656

Ges av

ICT/Fotonik

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd