IO2691 Optik, allmän kurs 6,0 hp

Optics, General Course

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

- Elektromagnetiska fält och deras utbredning i vakuum och materia- Vågoptik. Polarisation, interferens, tunnfilmsoptik, optisk mätteknik.- Diffraktion, fourieroptik, optisk informationsbearbetning- Koherens- Kvantfenomen, lasrar och deras tillämpningar, icke-linjär optik.

Lärandemål *

Kursen har två huvudsakliga mål- att ge en fördjupad insikt i och bred kunskap om optik som vetenskap och teknologi, dess grundläggande fysik och fenomen, samt dess tekniska tillämpningar- att utgöra en grund för senare, mer specialiserade kurser inom optik och fotonik

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande kunskaper inom klassisk fysik, speciellt de inom olika områden av fysiken förekommande vågfenomenen och elementär klassisk optik och matematik (vektoranalys, differentialekvationer, Fouriertransformation).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

- Hecht, E., Optics (4th ed. 2002), Addison Wesley. Additional course material.

Undervisningsspråk: Engelska

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationskurs, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

- Laborationer (1,5 hp)- Skriftlig examination, utan tillgång till kurslitteraturen (4,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sergei Popov

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IO2691

Ges av

ICT/Materialfysik

Huvudområde *

Fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Kurser och examensarbeten inom modern optik, fotonik och laserteknik vid institutionen för mikroelektronik och informationsteknik (IMIT), fysiska institutionen m fl.