IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp

Computer Hardware Engineering

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur en dator fungerar och är uppbyggd, både ur hårdvaru- och programvaruperspektiv. Kursen är uppdelad i sex olika moduler, vilka bland annat inkluderar följande grundläggande begrepp och koncept:

 1. C-programmering och assemblerspråk: pekare, funktioner, stack, assemblerspråk, maskinspråk, instruktionskodning och processorregister.
 2. In- och utmatningssystem: timerfunktioner, avbrott och minnesmappad in- och utmatning.
 3. Digital design: sanningstabeller, grindar, boolesk algebra, multiplexer, avkodare, adderare, kombinatoriska nät, sekvensnät och register.
 4. Processorkonstruktion: aritmetisk-logisk enhet, dataväg (datapath), styrenhet och pipeline.
 5. Minneshierarkier: instruktionscache, datacache och virtuellt minne.
 6. Parallella processorer och program: Amdahls lag, olika varianter av parallellism, samt multicore.

Notera att modul 3 är rekommenderad förkunskap till kursen och kommer inte att behandlas på föreläsningar eller laborationer. Dock kommer materialet för modul 3 vara tillgängligt på kurshemsidan, då det är förkunskap till modul 4.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • konstruera maskinnära program i programspråket C och i assemblerspråk
 • konstruera maskinnära program med in- och utmatning, timerfunktioner och avbrott
 • analysera hur en processor fungerar, både med och utan pipeline
 • analysera hur minneshierarkier fungerar, inklusive cache-strukturer
 • jämföra grundläggande begrepp inom flerprocessorsystem
 • förklara och beskriva tekniska lösningar i både tal och skrift. 

För högre betyg ska studenten dessutom kunna konstruera mer komplexa program och/eller diskutera samt analysera koncept inom kursen. Detaljerna är specificerade i kurs-PM.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i programmering och digital elektronik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

David Broman

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IS1200

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.

Utrustning: Gärna en egen bärbar dator.