Hoppa till huvudinnehållet

IS1300 Inbyggda system 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan IS1300 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Laborationer för att bli förtrogen med programvara och hårdvara.

Kursen genomförs med hjälp av datorbaserade verktyg.

Exempel på processortyper och operativsystem.

Exempel på gränssnitt och kommunikation.

Programmeringsmiljöer, programmeringsspråk och programmering.

Systemhjälpmedel och systemkonstruktion.

Realtidskonsekvenser.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten för ett inbyggt system kunna:

 • beskriva designprocessen för ett sådant system
 • tolka krav och skriva specifikation
 • skapa arkitektur för både maskinvara och programvara 
 • beskriva uppbyggnaden hos en enchipsdator (microcontroller) 
 • beskriva hur I/O-portar används för externa signaler och kommunikation mellan kretsar 
 • jämföra och analysera olika sätt att klara realtidsproblem 
 • utifrån ett givet problem realisera programvaran 
 • ge exempel på hårda och mjuka realtidsaspekter 
 • beskriva vanliga metoder för schemaläggning av processer och beskriva hur kommunikation mellan processer kan utföras 
 • använda realtidsoperativsystem för att implementera program i ett tidskritiskt inbyggt system 
 • planera, utforma och genomföra en strategi för testning  
 • skriva en rapport för att dokumentera ett system. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Kunskaper och färdigheter i programmering, 6 hp, motsvarande slutförd kurs ID1018/DD1310/DD1311/DD1312/DD1314/DD1315/DD1316/DD1318/DD1331/DD100N.
 • Kunskaper i datorteknik, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs IS1200.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurser i programmering, datorteknik och digitalteknik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Matthias Becker

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IS1300

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.