Hoppa till huvudinnehållet

IV2013 Relationsdatabasdesign 7,5 hp

Nivå. Avancerad

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IV2013 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Databasmodellering. Analysmönster. Schemaintegration. Designaspekter för transformation av en konceptuell modell till ett logiskt databasschema för relationsmodellen. Analytisk databasdesign. Databasarkitekturer för multimediadata samt deras realisering i DB2 genom text och image, audio och video extenders. Optimering av SQL-transaktioner. Join-strategier. Degradering av fysiska datastrukturer. Inverkan av parallellitet. Balansering av applikationskrav. Användning av vyer. Riktlinjer för indexval och fysisk allokering. Val av filorganisation och accessmetoder. Segmentering, replikering och partitionering. Exemplifieringsverktyg är IBMs DB2 version 8.2.

Lärandemål

Kursen är en fortsättningskurs i logisk och fysisk databasdesign. Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:
1. Beskriva aktuell forskning och aktuella trender vad gäller teorier, metoder och verktyg som används inom utveckling, implementering och optimering av relationsdatabaser, inklusive sökning och lagring av multimedia-data i en relationsdatabas.
2. Analysera, validera och tillämpa olika sätt att designa konceptuella modeller och relationsdatabasmodeller med avseende på funktionella och icke-funktionella krav från användare.
3. kunna analysera och tillämpa olika metoder för syntetisk databasdesign, dvs överföra verksamhetsmodeller till relationsdatabasmodeller.
4. kunna utforma relationsdatabasmodeller så att de uppfyller krav på hög kvalitet med avseende på överskådlighet och minimal redundans.
5. Analysera, validera och jämföra olika tekniker och metoder för att optimera relationsdatabaser med avseende på en given transaktionsmängd och icke-funktionella krav.
6. Ha färdigheter att i ett RDBMS praktiskt tillämpa olika typer av optimeringsåtgärder som förbättrar prestanda i en relationsdatabas.
7. Kunna redogöra för och tillämpa teorier och metoder för hur olika typer av multimedia lagras och hur utsökningar görs i en multimedia-relationsdatabas.
8. Pratiskt tillämpa teorier hur olika typer av multimedia lagras och hur utsökningar görs i en multimedia-relationsdatabas genom att föreslå/välja olika typer av lagringsformer baserat på typ av multimediadata och genom att utföra sökningar i ett valt relationsdatabashanteringssystem som har funktionalitet för att hantera multimedia-data.

Kursupplägg

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, och handledning av inlämningsuppgifter och laborationer.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

En grundläggande kurs i relationsdatabas-design (eller motsvarande kunskaper)

Rekommenderade förkunskaper

En grundläggande kurs i relationsdatabas-design (eller motsvarande kunskaper)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

- Kompendium med utdrag ur följande böcker: Flemming von Halle: Handbook of relational database design, Gulutzan: SQL- Performance Tuning, Fowler: Analysis patterns, Odell: Object Oriented methods: A foundation, Rick van der Lans: Introduction to SQL, Lynne Dunckley: Multimedia Databases: An Object-Relational Approach R. Elmasri and S.B. Navathe: Fundamentals of Database Systems, T. Connolly and C. Begg: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management
- Artikelsamling
- Manualer och utdelat material.
Ref. litteratur:
En grundläggande komplett databasbok förutsätts från tidigare kurser. Vi föreslår t ex
- T. Connolly and C. Begg, Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, Addison-Wesley
- R. Elmasri and S.B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Word Student Series, Addison-Wesley

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarieuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursens examination består av fyra delar:
Seminarier (1,5hp) betygsskala P/F.
Inlämningsuppgift I (1,5 hp) betygsskala P/F.
Inlämningsuppgift II (1,5 hp) betygsskala P/F.
Skriftlig tentamen (3hp), betygsskala A, B, C, D, E, Fx,
F.

Övriga krav för slutbetyg

För att bli godkänd på kursen krävs godkänt betyg på alla fyra delexaminationer. Kursbetyget baseras på tentamensbetyget.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Maria Bergholtz

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IV2013

Ges av

ICT/Systemvetenskap (SU)

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Maria Bergholtz, maria@dsv.su.se, tfn 08-16 16 58

Övrig information

Kursen ges både på svenska och engelska. 

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för kursanalys.