Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalIV2015 Kunskapsnätverk 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan IV2015 (VT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kunskapen i organisationen är organisationens värdefullaste tillgång. I framtiden kommer de organisationer som kan förvalta kunskapsbeskrivningar och stimulera ett kreativt lärande samt skapa ett innovativt klimat att konkurrera ut organisationer som inte klarar av att hantera kunskapsdimensionen.

Om du vill arbeta som "managementkonsult" eller tex "knowledge and learning coordinator" så är detta en kurs för dig.

En stor del av kursen handlar om att omsätta alla teorier till praktik. Alla deltagare förväntas bidra med en del av sin kunskap och sina erfarenheter. Kursen handlar inte bara i teorin om Knowledge Management utan vi kommer även att i viss mån tillämpa dessa principer under kursens gång.

Lärandemål

Studenten skall efter avslutat kurs:

- förstå hur organisationer kan göras effektivare genom att man systematiserar och representerar organisationens kunskap

- förstå hur kunskapen kan återanvändas och hur man motiverar denna återanvändning hos företagets anställda.

- ha insikter om vad kunskap är för något samt hur kunskap kan definieras, kommuniceras och lagras

- förstå varför det idag görs mycket stora investeringar i "kunskapsekonomin"

- kunna samla in och representera kunskap som människor besitter, både formell och informell kunskap

- kunna sammanställa och beskriva kunskapen på ett entydigt, systematiskt och överskådligt sätt så att den kan återanvändas

- kunna formulera mål för anställda samt generella mål för att utveckla organisationens och de anställdas kompetens

- kunna använda socialpsykologiska teorier och metoder i det initiala systemeringsarbetet

- kunna erhålla överblick över konkreta modeller och metoder inom KM som används i företag idag.

- kunna skapa en lärande organisation

- kunna relatera begreppet "kompetens" till, motivation, effektivitet, samarbetsteknik och utveckling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studenter krävs:

  • Grundläggande högskolebehörighet, dvs dokumenterad avslutad gymnasieutbildning inkl dokumenterade kunskaper i engelska samt
  • 180 hp i informationsteknologi/ datavetenskap/ data- och systemvetenskap. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beslutas senare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Både skriftlig tentamen och projektuppgift behöver  bli godkända för att studenten skall erhålla slutbetyg. Betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Västberg

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IV2015

Ges av

ICT/Systemvetenskap (SU)

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Director of studies Ms. Sirkku Männikkö, sirkku@dsv.su.se

Övrig information

Ges ej längre.