Hoppa till huvudinnehållet

IV2022 Security Management 15,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IV2022 (VT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

• Corporate and IT governance
• Operative risk
• Risk tolerance and risk appetite
• Risk analysis and vulnerability assessment
• Security standards and framework
• Cost/benefit analysis
• Acceptance Criteria
• Education, motivation, ethical considerations and awareness

Lärandemål

When the student has actively participated in the course, the student should be able to:

1. choose and argument for relevant solutions based on specific security requirements

2. analyze and critically review given suggestions for various security solutions

3. based on his/her own assessment integrate different solutions for complex security requirements

4. within a group assignment apply and develop security requirements solutions for international organizations, based on a concrete business case

Kursupplägg

Lectures  (approx. 20 hours)
Seminars, attendance compulsory  (approx. 15 hours)

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Preliminary:

  • Alberts, Christopher et al: Managing Infomation Security Risks, Pearson Education Inc., 2002, 0-321-11886-3
  • Stephen P. Robbins: Essentials of Organizational Behavior (Edition: edition 6, 7 or 8), Prentice Hall, 2002, 0-13-035309-4

Compendia

OECD Guidelines "Towards a Culture of Security" "Criminology in A NutShell" Bologna
The Manual is the Message
"A day in the life of an IT security Officer" 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Project, 7,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Project assignment, 50%.
Written exam, 50%.

Övriga krav för slutbetyg

The student needs to pass both the project assignment and the written exam. The final course grade is based on the grade of the written exam.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Stewart Kowalski

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IV2022

Ges av

ICT/Systemvetenskap (SU)

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stewart Kowalski (kowalski@kth.se)