IV2031 Strategisk IT management 7,5 hp

Strategic Management of IT

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • The information systems strategy triangle
 • The strategic use of information resources
 • Strategic information systems for competitive advantage
 • IT strategy
 • Managerial considerations regarding IT architecture and IT infrastructure
 • IT planning for strategic advantage
 • Managing the IT function
 • IT Governance
 • Assessing the value of IT investments
 • Strategic outsourcing

Lärandemål *

After the course the student will be able to:

 • Identify the main issues in effective management and use of IT resources.
 • Define the importance of the alignment of IT strategy with business strategies.
 • Analyze the decisions taken in case of strategic information systems planning.
 • Define the critical role that IT Governance plays in how much value an enterprise receives from IT.
 • Assess the value of IT investments.
 • Analyze the strategic issues regarding IT outsourcing.

The students will have also the opportunity to learn and enhance more their knowledge during their team project work by analyzing different case studies related to strategic use of information technology.

Kursupplägg

Teaching hours = 35 hours (20 hours for lectures+18 hours for team project). The lectures and seminars will be held in English.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Eligibility for "single-course" students not enrolled in a KTH programme:

 • BSc degree within Business Administration, Economics, 180 ECTS credits (hp) in Technology or Natural Sciences or equivalent and
 • documented proficiency in English B or equivalent.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Preliminary:

 • Jerry N. Luftman: Managing the Information Technology Resource: Leadership in the Information Age, Prentice Hall, 2004, 0-13-035126-1
 • Keri E. Pearlson and Carol. S. Saunders: Managing and Using Information Systems. A Strategic Approach (Upplaga: 3ed.), John Wiley & Sons, 2006, 0-471-71538-7

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Assignment, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Project, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

The examination of the course consists in individual assignments and a team project. The final grade will be based upon the average grade of the individual assignments and the team project (report and presentation).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lazar Rusu

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IV2031

Ges av

ICT/Systemvetenskap (SU)

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lazar Rusu, lrusu@dsv.su.se, 08-161669

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.